Tarcza antykryzysowa a Pracownicze Plany Kapitałowe

11.05.2020

Panująca pandemia koronawirusa wpływa bezpośrednio na gospodarkę, w tym także na stosunki pracy. Dofinansowanie w ramach tarczy antykryzysowej dotyczy między innymi przypadków obniżenia wymiaru czasu pracy bądź wprowadzenia przestoju ekonomicznego z powodu COVID-19. Stosunek pracy to także wprowadzone nie tak dawno Pracownicze Plany Kapitałowe. Czy tarcza antykryzysowa wpływa także na obowiązki związane z Pracowniczymi Planami Kationowymi ?

Zmiana terminu zawarcia umowy o prowadzeni i zarządzanie PPK

 

Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, przesunięto termin obowiązkowego zawarcia umowy o prowadzenie i zarządzanie PPK.

 

Podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób stosują już regulacje dotyczące PPK od lipca 2019 i przed epidemią koronawirusa zobowiązane były do zawarcia umowy o prowadzenie i zarządzanie PPK.

 

Ustawę o Pracowniczy Planach Kapitałowych do podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób stosuje się od 1 stycznia 2020 r.  Dla tych podmiotów termin zawarcia umowy o zarządzenie PPK dotychczas wyznaczony był do 24.04.2020 r., a  o prowadzenie PPK do 11.05.2020 r. Czy jednak z uwagi na pandemię coś się zmieniło w tym zakresie?

 

Otóż tak, bowiem zmianę terminu zawarto w art.  54 ustawy z 31 marca 2020r. (przywołanej powyżej). Zgodnie z tą zmianą w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) zmieniono w art. 134 ust. 2.

 

Obecne brzmienie jest następujące:

 

Umowy o prowadzenie PPK podmiot zatrudniający zawiera w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po upływie:

1) 3 miesięcy od dnia, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1, 3 i 4,

2) 9 miesięcy od dnia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2

– w imieniu i na rzecz osoby będącej w tym dniu osobą zatrudnioną, chyba że osoba ta przed upływem tego terminu złoży deklarację, o której mowa w art. 23 ust. 2.”.

 

Zgodnie z art. 134 ust. 3 ustawy o PPK 3 umowy o zarządzanie PPK podmiot zatrudniający zawiera nie później niż 10 dni roboczych przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2.

 

Oznacza to, przesunięcie terminu zawarcia umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK dla podmiotów, do których stosuje się ustawę o PPK od dnia 1 stycznia 2020 r. o 6 miesięcy.

 

Wielu przedsiębiorców pyta więc do kiedy ostatecznie należy zawrzeć umowy związane z PPK gdy zatrudniają co najmniej 50 osób?  

 

Nowe termin zawarcia:

 

 

Oznacza to, że podmioty te obowiązują terminy ostateczne takie jak podmiotów zatrudniające co najmniej 20 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. Terminy dla tych najmniejszych podmiotów nie zostały zmienione. 

 

Składki na PPK- odprowadzać czy nie ?

 

Wielu przedsiębiorców zastanawia się obecnie czy w związku z panującą sytuacją epidemii i wprowadzonym rozwiązaniom na tle Tarczy antykryzysowej, należy opłacać składki na PPK?

 

W okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy w ramach tarczy antykryzysowej  nadal należy potrącać składki na PPK. Tarcza antykryzysowa nie wprowadziła w tym zakresie odmiennych regulacji.

 

Co prawda godnie z art. 25 ust 4 pkt 1 ustawy o PPK podmiot zatrudniający i uczestnik PPK w okresie przestoju ekonomicznego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 tej ustawy, nie finansują wpłaty podstawowej ani wpłaty dodatkowej.

 

W zakresie przestoju ekonomicznego i obniżonego wymiaru czasu pracy w ramach art. 15 g ust. 17 tarczy antykryzysowej „do wypłaty i rozliczania świadczeń, o których mowa w ust. 1, oraz środków, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 7-16 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, z wyjątkiem art. 8 ust. 3 pkt 8 oraz art. 13 pkt 2 tej ustawy, oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.”

 

Nie jest to jednak przestój ekonomiczny/ obniżony wymiar wprost w rozumieniu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (z art. 2 pkt 1).

 

Tym samym zbyt daleko idącym jest stwierdzenie, iż w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy bądź przestoju ekonomicznego z tarczy antykryzysowej zastosowanie ma wyłączenie z art. 25 ust 4 ustawy o PPK. Nowe przepisy nie zmieniły obowiązków podmiotów zatrudniających, w których funkcjonuje już PPK. Podmioty te są zobowiązane w szczególności do terminowego naliczania, pobierania i odprowadzania wpłat do PPK.

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

Please reload

Znajdziesz nas również

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon