Deklaracja członka otwartego funduszu emerytalnego

27.02.2020

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne przewiduje, jako opcję domyślną, przekształcenie otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w fundusze inwestycyjne prowadzące indywidualne konta emerytalne, zasilone aktywami pochodzącymi z OFE. Jednakże ustawodawca umożliwił każdemu z ubezpieczonych przeniesienie środków z OFE do ZUS i wówczas środki zgromadzone przez nich w OFE zostaną zapisane na indywidualnym koncie prowadzonym w ZUS, a odpowiadające im aktywa trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej.

W okresie od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 1 sierpnia 2020 r. członek OFE, z wyłączeniem członków, którzy w terminie do dnia 2 października 2021 r. osiągną wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn), zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, będzie mógł złożyć w OFE deklarację o przeniesieniu środków zgromadzonych na jego rachunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, działającego w imieniu i na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jednocześnie, jeżeli ubezpieczony nie będzie w stanie ustalić właściwego dla siebie OFE, Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wniosek tego ubezpieczonego niezwłocznie poinformuje go o nazwie oraz adresie siedziby OFE, którego jest on członkiem, w celu umożliwienia złożenia stosownej deklaracji. Termin do złożenia deklaracji będzie zachowany, jeżeli przed jego upływem deklaracja zostanie nadana w polskiej placówce pocztowej.

 

OFE będzie umarzać jednostki rozrachunkowe zapisane na rachunku członka OFE, który złoży deklarację według ich wartości na dzień 1 października 2020 r. Natomiast w dniu 6 października 2020 r. OFE przekaże do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składniki portfela inwestycyjnego proporcjonalnie do ich udziału w zarządzanym portfelu inwestycyjnym o łącznej wartości odpowiadającej sumie wartości umorzonych jednostek rozrachunkowych, o których mowa powyżej. Przekazanie aktywów odbywać się będzie przy zachowaniu zasad rachunkowych tożsamych operacji sprzedaży papierów wartościowych. W przypadku gdy z wyceny poszczególnych składników portfela inwestycyjnego wynikać będzie, że nie jest możliwe ich przekazanie o wartości odpowiadającej sumie wartości umorzonych jednostek rozrachunkowych ze względu na niepodzielność poszczególnych składników, OFE przekaże z danej kategorii aktywów mniej o jeden papier wartościowy powodujący przekroczenie wartości odpowiadającej sumie wartości umorzonych jednostek rozrachunkowych, a różnicę sumy wartości umorzonych jednostek rozrachunkowych i wartości przekazywanych aktywów pokrywa środkami pieniężnymi.

 

Wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych niezwłocznie przeniesie do Funduszu Rezerwy Demograficznej przekazane przez OFE składniki portfela inwestycyjnego (z wyłączeniem obligacji i bonów emitowanych przez Skarb Państwa). Zaewidencjonuje też na dzień 30 czerwca 2020 r. na koncie ubezpieczonego wartość środków odpowiadających wartości umorzonych przez OFE na rachunku ubezpieczonego będącego członkiem OFE jednostek rozrachunkowych.

 

Konieczne zatem jest wydanie aktu wykonawczego, w którym określony zostanie stosowny wzór deklaracji. Stąd projekt z dn. 8 stycznia 2020 r. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzoru deklaracji członka otwartego funduszu emerytalnego o przeniesieniu środków zgromadzonych na jego rachunku w otwartym funduszu emerytalnym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, działającego w imieniu i na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, oraz szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracji.

 

Jak wskazuje się w uzasadnieniu wytyczną do wydania tego rozporządzenia jest konieczność zapewnienia sprawnego przebiegu procesu składania deklaracji.

 

Deklaracja ma zawierać nazwę OFE, do którego kierowana jest deklaracja, dane identyfikacyjne członka OFE (tj. nazwisko, imię pierwsze, imię drugie, numer PESEL albo serię i numer paszportu w przypadku jeżeli członkowi OFE nie nadano numeru PESEL), dane kontaktowe członka OFE (adres do korespondencji lub e-mail lub telefon) oraz oświadczenie o przeniesieniu środków zgromadzonych na rachunku w OFE do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, działającego w imieniu i na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Planuje się, aby ww. przyjęło następującą treść „Zgodnie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia … 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (Dz. U. poz. …) deklaruję przeniesienie środków zgromadzonych na moim rachunku ……………………….. (nr rachunku) w otwartym funduszu emerytalnym ……………...……. (nazwa otwartego funduszu emerytalnego) do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, działającego w imieniu i na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, celem zewidencjonowania na moim koncie ubezpieczonego wartości środków odpowiadających wartości umorzonych przez otwarty fundusz emerytalny jednostek rozrachunkowych.”

 

Zakładaną datą wejścia w życie rozporządzenia jest dzień 1 czerwca 2020 r. Termin wejścia w życie rozporządzenia jest bowiem uzasadniony potrzebą zapewnienia możliwości składania deklaracji od daty wejścia w życie ustawy.

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

Please reload

Znajdziesz nas również

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon