Projekt zmiany wzoru imiennego raportu ZUS RCA cz. II i deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA cz. II

29.11.2019

 

Zmiany pociągają za sobą zmiany 😊. W związku właśnie z projektowanymi zmianami w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, konieczne jest wydanie rozporządzenia zmieniającego w zakresie dostosowania wzorów dokumentów ubezpieczeniowych stanowiących załączniki do rozporządzenia do zmian wprowadzonych ustawą nowelizującą oraz dostosowanie kodów tytułu ubezpieczenia. W projekcie rozporządzenia proponuje się wprowadzenie zmian w załącznikach  - ZUS RCA cz. II oraz ZUS DRA cz. II, jak i w kodach tytułu ubezpieczenia.

 

Projekt zmian:

 

Wszystko za sprawą projektu rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych  i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy  w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów.

 

W projekcie ustawy zmieniającej zawarte są przepisy przewidujące uzależnienie możliwości skorzystania  z obniżenia wysokości składek na ubezpieczenia społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą od uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym przychodu i dochodu.

 

Zmiany we wzorach ubezpieczeniowych są tym samym konsekwencją konieczności przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z ulgi, dodatkowych danych dotyczących uzyskanego dochodu z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy oraz formy opodatkowania obowiązującej w ubiegłym roku kalendarzowym.

 

Nowy zakres danych:

 

Zmiany dotyczą  Imiennego raportu cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia  społeczne –ZUS RCA cz. II (zmieniany zał. nr 13) jak i deklaracji rozliczeniowej cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skale, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne i opłaca składki wyłącznie za siebie –ZUS DRA cz. II (zmieniany zał. nr 18). W obu drukach dodano w bloku III. pole 03. „dochód z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy”.

 

Ponadto dodano nowy blok IV. „forma opodatkowania obowiązująca w ubiegłym roku kalendarzowym oraz przychód i dochód” . Wprowadzone zostały pola do wykazania formy opodatkowania (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz opodatkowanie na zasadach ogólnych) z jakiej przedsiębiorca korzystał w ubiegłym roku kalendarzowym oraz pola do wykazania przychodu i dochodu osiągniętego w okresie korzystania z danej formy opodatkowania.

 

Zmiany kodów tytułu ubezpieczenia:

 

Projekt nowelizacji zakłada także zmiany w załącznik nr 24 rozporządzenia.  Oznacza to, że zmianie ulegną także kody.

 

Dawniej  Kod 05 90 oznaczał osobę  prowadząca  pozarolniczą  działalność  gospodarczą  niemająca ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od przychodu.

 

Natomiast kod 05 92 oznaczał osobę  prowadząca  pozarolniczą  działalność  gospodarczą  mająca  ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od przychodu.

 

W projekcie założono  dla powyższych kodów nowe brzmienie:

  • 05 90 – osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą niemająca ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest

  • 05 92 – osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest .

Proponuje się, by rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Projekt obecnie jest na etapie konsultacji.

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

Please reload

Znajdziesz nas również

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon