Informacja związków zawodowych o liczbie członków po nowelizacji

10.09.2019

Drodzy czytelnicy, czy wiecie że z dniem 10 lipca 2019 r. upłynął termin na przedstawienie przez Zakładowe Organizacje Związkowe informacji o liczbie członków? Zgodnie ze znowelizowanym art. 25(1) ustawy z dnia 25 lipca 1991 r. o związkach zawodowych, nieprzekazanie informacji o liczbie członków przez związki zawodowe wiąże się z daleko idącymi konsekwencjami dla organizacji związkowej. Zapytacie pewnie jakimi?

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 263), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., zmianie uległa treść art. 251  tejże ustawy. Do tej pory Organizacja zobowiązana była do przedstawienia co kwartał - według stanu na ostatni dzień kwartału - w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po tym kwartale, pracodawcy albo dowódcy jednostki informację o łącznej liczbie członków tej organizacji.  W obecnie obowiązującym stanie prawnym, Organizacja przedstawia pracodawcy, co 6 miesięcy - według stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia - w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po tym okresie, informację o liczbie członków (art. 25(1) ust. 2 ustawy o związkach zawodowych).

 

Nie jest to jednak zmiana jedynie formalna w zakresie terminu przekazania informacji przez związek zawodowy. W ramach nowelizacji do przedmiotowego przepisu wprowadzono w ust. 6 sankcję za niewypełnienie wyżej wskazanego obowiązku przez Organizację związkową.

 

Organizacji, która nie wypełniła w terminie obowiązków, o których mowa w ust. 2 lub 3 (tj. przedstawienia co półrocznej informacji o liczbie członków), nie przysługują uprawnienia Zakładowej Organizacji Związkowej do czasu wykonania tych obowiązków. Tak więc niepełnienie tego obowiązku pozbawia związek zawodowy statusu zakładowej organizacji związkowej do czasu przekazania wymaganej informacji. Powyższa zmiana rozwiązuje jednoznacznie liczne wątpliwości powstałe na gruncie ustawy w danym brzmieniu.

 

Oczywiście znowelizowany przepis art. 25(1) ust. 2 nie nakłada na związki obowiązku przekazywania imiennej listy członków lecz jedynie wskazania ich liczby. Związek zawodowy powinien w swoim zakresie ustalić, czy jego członkowie (osoby wykonujące pracę zarobkową) nie są również członkami innej Zakładowej Organizacji. Do ustawy o związkach zawodowych wprowadzono bowiem art. 25(1) ust. 5, który jest wzorowany na art. 241(25a) Kodeksu pracy. „Jeżeli osoba wykonująca pracę zarobkową należy do więcej niż jednej zakładowej organizacji związkowej u danego pracodawcy, przy ustalaniu liczby członków zrzeszonych w organizacji związkowej, o której mowa w ust. 1, osoba ta może być uwzględniona tylko jako członek jednej wskazanej przez siebie zakładowej organizacji związkowej” (art. 25(1) ust 5 ustawy o związkach zawodowych).

 

Ponadto w ramach nowelizacji przedmiotowego przepisu, wprowadzono możliwość weryfikacji prawdziwości złożonej informacji. Pracodawca może powiedzieć - „sprawdzam”! ;)  Zgodnie bowiem z art. 25(1) ust. 7 „pracodawca lub działająca u niego organizacja związkowa może zgłosić pisemne zastrzeżenie co do liczebności danej zakładowej organizacji związkowej w terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez tę organizację informacji, o której mowa w ust. 2 lub 3.” W takim przypadku, Zakładowa Organizacja Związkowa, wobec której zostało zgłoszone zastrzeżenie, występuje do sądu rejonowego - sądu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy z wnioskiem o ustalenie liczby członków na ostatni dzień danego półrocza. Zakładowa organizacja związkowa może również z własnej inicjatywy wystąpić z wnioskiem o ustalenie liczby członków. Sąd wydaje w tej sprawie orzeczenie w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku. Organizacji związkowej, która w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżenia nie wystąpiła do sądu, nie przysługują uprawnienia zakładowej organizacji związkowej do czasu wykonania tego obowiązku.

 

Zmiana nie jest może na pierwszy rzut oka diametralna, jednak wymusza na związkach wypełnianie przez nie przedmiotowego obowiązku.


A czy funkcjonujące u Was związki zawodowe przekazały informacje o liczbie członków w terminie? ;)

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

Please reload

Znajdziesz nas również

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon