Nowości w Prawie Pracy - część 20! ;)

 

 

Akty które weszły w życie:

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych - projekt mający na celu wykonanie prawa Unii Europejskie. projekt dotyczy dodania definicji związanych z regulacjami dotyczącymi przeniesienia transgranicznego, określenia ram systemu zarządzania w pracowniczym towarzystwie emerytalnym, określenia zasad prowadzenia działalności transgranicznej przez pracowniczy fundusz emerytalny oraz określenia środków zaskarżenia bezczynności organu nadzoru lub jego negatywnej decyzji w przedmiocie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności transgranicznej nałożenia na pracownicze towarzystwa emerytalne obowiązku wprowadzenia kluczowych funkcji (zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego) - 7 maja 2019 Projekt wpłynął do Sejmu. 7 maja 2019 skierowano do I czytania w komisjach do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 16 maja 2019 - I czytanie w komisjach Praca w komisjach po I czytaniu –  weszło w życie 21 sierpnia 2019 r.

 

Akty oczkujące:

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw - wpłynął do sejmu 2 czerwca 2017 r. 20 czerwca 2017 r. Dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - wprowadzenia zmian ułatwiających pracownikom realizację uprawnień pracowniczych związanych z równym traktowaniem pracowników, ochroną osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, mobbingiem, wydawaniem świadectw pracy i terminem przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy. Wchodzi w życie 6 września 2019 r. (druk nr 1653)

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - wchodzi w życie częściowo z dniem 8 września 2019 r.

 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - dotyczy rozszerzenia katalogu składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę, o dodatek za staż pracy- wchodzi w życie częściowo z dniem 1 września 2019 r. a częściowo z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania – wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

 

Projekty zmian:

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz zmianie ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - dotyczy wprowadzenia do Kodeksu pracy nowej instytucji, jaką jest urlop ciążowy oraz wprowadzenia do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - instytucji zasiłku ciążowego. Zaproponowane zmiany - wg uzasadnienia - pozwolą zmniejszyć wymiar czasu pracy pracownicy w ciąży przy jednoczesnym zachowaniu zarobków na takim samym jak dotychczas poziomie i, z drugiej strony, na wypłacaniu wynagrodzenia przez pracodawcę w stopniu proporcjonalnym do rzeczywiście wykonywanej pracy (projekt grupy posłów Kukiz’15) - Wpłynął do Sejmu 4 czerwca 2018 r. , obecnie na etapie konsultacji, 14-06-2018 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia.

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy - projekt dotyczy zobowiązania pracodawców do przedstawiania w publikowanych przez nich ofertach zatrudnienia proponowanego wynagrodzenia, które planują zaproponować aplikującym na dane stanowisko kandydatom. 12 września 2018 r. skierowano na I czytanie na posiedzenie Sejmu. 15 marca 2019 I czytanie na posiedzeniu Sejmu. Skierowano do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach (druk nr 2830)

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy - projekt dotyczy wprowadzenia dnia wolnego od pracy w Wielki Piątek oraz w Wigilię Bożego Narodzenia. 5 grudnia 2018 r. projekt wpłynął do Sejmu. 12 grudnia 2018 r. projekt skierowano do I czytania w komisjach. (druk nr 3099)

 

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o społecznej inspekcji pracy - projekt dotyczy uzależnienia udzielenia społecznemu inspektorowi pracy informacji oraz okazania mu dokumentów, w przypadkach, gdy wiązałoby się to z udostępnieniem danych osobowych pracownika, od uzyskania zgody tego pracownika. Projekt dostosowuje system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26 kwietnia 2018 r. (K 6/15). (druk nr 3485)

 

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - projekt dotyczy przywrócenia większej podstawy obliczenia emerytury urodzonym w 1953 r. ubezpieczonym którzy pobierali wcześniejszą emeryturę bez obiektywnej wiedzy, że kwoty wcześniej pobranej emerytury pomniejszą emeryturę powszechną i stanowi wykonanie wyroku TK sygn. akt P 20/16. 15 lipca 2019 projekt wpłynął do Sejmu. 31 lipca 2019 skierowano do I czytania w komisjach (druk nr 3720).

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - projekt dotyczy przerzucenia na organ rentowy ciężaru dowodzenia w postępowaniach o ponowne obliczenie wysokości renty i emerytury osobom, którym przysługiwało świadczenie emerytalne na podstawie ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin i których świadczenia zostały ustalone przed dniem 31 grudnia 1998 r. 31 lipca 2019Projekt wpłynął do Sejmu, 9 sierpnia 2019Skierowano do I czytania w komisjach do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 3756)

 

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny - dotyczy "odmrożenia" od 1 sierpnia 2019 r. funduszu świadczeń socjalnych w stosunku do wielkości zaplanowanej na rok 2019. 28-08-2019 skierowany do opinii Biura Legislacji.

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

Please reload

Znajdziesz nas również

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon