Nowości w Prawie Pracy - część 18! ;)

 

Akty które weszły w życie:

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 3 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy - w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. poz. 937) załącznik nr 1 (wzór orzeczenia psychologicznego) do rozporządzenia otrzymuje nowe brzmienie.

  2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

  3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

  4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o czasie pracy kierowców.

  5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. poz. 865) wprowadza się następujące zmiany:


    -  w § 3 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1063);”;

 

     - po § 5 dodaje się § 5a i § 5b w brzmieniu:

 

„§ 5a. 1. Pracodawca, który zawarł umowę, w przypadku zmiany wysokości najniższych stawek wynagrodzeń młodocianych określonych w przepisach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, może w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowych stawek wystąpić z wnioskiem do centrum edukacji właściwego ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego, bezpośrednio albo za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców, o zmianę umowy w zakresie wysokości refundacji, za okres od dnia wejścia w życie zmiany wysokości najniższych stawek wynagrodzeń młodocianych.

2. W przypadku wystąpienia przez pracodawcę z wnioskiem o zmianę umowy w zakresie wysokości refundacji po terminie, o którym mowa w ust. 1, refundacja obejmuje okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku do centrum edukacji.

3. Centrum edukacji przekazuje wnioski pracodawców o zmianę umowy w zakresie wysokości refundacji do właściwej komendy wojewódzkiej OHP.

4. Właściwa wojewódzka komenda OHP rozpatruje wnioski o zmianę umowy w zakresie wysokości refundacji zgodnie z kolejnością ich wpływu, do wyczerpania limitów środków Funduszu Pracy określonych w planie finansowym Funduszu Pracy na dany rok.

5. Właściwa wojewódzka komenda OHP w terminie 30 dni od dnia wpływu do centrum edukacji wniosku o zmianę umowy w zakresie wysokości refundacji zawiadamia pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.

6. W przypadku uwzględnienia wniosku o zmianę umowy w zakresie wysokości refundacji wojewódzka komenda OHP zawiera z pracodawcą aneks do umowy.

§ 5b. Jeżeli pracodawcą dla młodocianych zatrudnianych w celu przygotowania zawodowego są OHP, w przypadku zmiany wysokości najniższych stawek wynagrodzeń młodocianych określonych w przepisach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, centrum edukacji informuje na piśmie jednostki organizacyjne OHP zatrudniające młodocianych w celu przygotowania zawodowego, którym przyznano refundację przed dniem wejścia w życie zmiany wysokości najniższych stawek wynagrodzeń młodocianych, o wysokości refundacji po zmianie stawek.”;

 

      - uchyla się § 8.

 

Akty oczkujące:

 

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw - wpłynął do sejmu 2 czerwca 2017 r. 20 czerwca 2017 r. Dotyczy, zgodnie z uzasadnieniem, wprowadzenia zmian ułatwiających pracownikom realizację uprawnień pracowniczych związanych z równym traktowaniem pracowników, ochroną osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, mobbingiem, wydawaniem świadectw pracy i terminem przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy. Wchodzi w życie 6 września 2019 r.

 

Projekty zmian:

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz zmianie ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - dotyczy wprowadzenia do Kodeksu pracy nowej instytucji, jaką jest urlop ciążowy oraz wprowadzenia do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - instytucji zasiłku ciążowego. Zaproponowane zmiany - wg uzasadnienia - pozwolą zmniejszyć wymiar czasu pracy pracownicy w ciąży przy jednoczesnym zachowaniu zarobków na takim samym jak dotychczas poziomie i, z drugiej strony, na wypłacaniu wynagrodzenia przez pracodawcę w stopniu proporcjonalnym do rzeczywiście wykonywanej pracy (Projekt grupy posłów Kukiz’15) - Wpłynął do Sejmu 4 czerwca 2018 r. , obecnie na etapie konsultacji, 14-06-2018 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia.

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy - projekt dotyczy zobowiązania pracodawców do przedstawiania w publikowanych przez nich ofertach zatrudnienia proponowanego wynagrodzenia, które planują zaproponować aplikującym na dane stanowisko kandydatom. 12 września 2018 r. skierowano na I czytanie na posiedzenie Sejmu. 15 marca 2019 I czytanie na posiedzeniu Sejmu. Skierowano do: Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach (druk nr 2830)

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy - projekt dotyczy wprowadzenia dnia wolnego od pracy w Wielki Piątek oraz w Wigilię Bożego Narodzenia. 5 grudnia 2018 r. projekt wpłynął do Sejmu. 12 grudnia 2018 r. projekt skierowano do I czytania w komisjach. (druk nr 3099)

 

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych - projekt mający na celu wykonanie prawa Unii Europejskie. projekt dotyczy dodania definicji związanych z regulacjami dotyczącymi przeniesienia transgranicznego, określenia ram systemu zarządzania w pracowniczym towarzystwie emerytalnym, określenia zasad prowadzenia działalności transgranicznej przez pracowniczy fundusz emerytalny oraz określenia środków zaskarżenia bezczynności organu nadzoru lub jego negatywnej decyzji w przedmiocie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności transgranicznej nałożenia na pracownicze towarzystwa emerytalne obowiązku wprowadzenia kluczowych funkcji (zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego) - 7 maja 2019 Projekt wpłynął do Sejmu. 7 maja 2019 Skierowano do I czytania w komisjach do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 16 maja 2019I czytanie w komisjach Praca w komisjach po I czytaniu. 12 czerwca 2019 - II czytanie na posiedzeniu Sejmu. 13 czerwca 2019 - III czytanie na posiedzeniu Sejmu. 14 czerwca 2019 ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. 12 lipca 2019 wpłynęło stanowisko Senatu - Nie wniósł poprawek.15 lipca 2019 Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu.

 

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o społecznej inspekcji pracy - projekt dotyczy uzależnienia udzielenia społecznemu inspektorowi pracy informacji oraz okazania mu dokumentów, w przypadkach, gdy wiązałoby się to z udostępnieniem danych osobowych pracownika, od uzyskania zgody tego pracownika. Projekt dostosowuje system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26 kwietnia 2018 r. (K 6/15). (druk nr 3485)

 

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - projekt dotyczy przywrócenia większej podstawy obliczenia emerytury urodzonym w 1953 r. ubezpieczonym którzy pobierali wcześniejszą emeryturę bez obiektywnej wiedzy, że kwoty wcześniej pobranej emerytury pomniejszą emeryturę powszechną i stanowi wykonanie wyroku TK sygn. akt P 20/16. 15 lipca 2019 Projekt wpłynął do Sejmu. 31 lipca 2019 skierowano do I czytania w komisjach (- druk nr 3720).

 

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

 

Please reload

Znajdziesz nas również

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon