Nowości w Prawie Pracy - część 18! ;)

 

Akty które weszły w życie:

 1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy;

 3. Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe - dotyczy zniesienia limitu 30-krotności podstawy wpłat do pracowniczych planów kapitałowych oraz wprowadzenia szeregu uproszczeń w ich systemie;

 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych;

 5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy;

 6. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw - dotyczy wydłużenia okresu dwutorowego wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy do 30 listopada 2018 r.

 

Akty oczkujące:

 

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw – wpłynął do Sejmu 31 października 2017 r. Projekt dotyczy zniesienia górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, począwszy od 2018 r. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu.- 15 grudnia przekazana do podpisu prezydentowi. Prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego (5 stycznia 2018 r.)

 

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw - wpłynął do sejmu 2 czerwca 2017 r. 20 czerwca 2017 r. Dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - wprowadzenia zmian ułatwiających pracownikom realizację uprawnień pracowniczych związanych z równym traktowaniem pracowników, ochroną osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, mobbingiem, wydawaniem świadectw pracy i terminem przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy. Wchodzi w życie 6 września 2019 r.

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń, umieszczone w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych

 

 

Projekty zmian:

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy - projekt dotyczy zagwarantowania osobom pracującym w niedziele co najmniej dwóch niedziel wolnych w miesiącu - skierowany do I czytania na posiedzenie sejmu. 11 maja wpłynęło stanowisko Rządu – negatywne.

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - projekt dotyczy zmiany sposobu wypłacania wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby przypadającej w czasie ciąży. Projekt wpłynął do Sejmu 1 marca 2018 r. 20 marca skierowany na I czytanie na posiedzenie Sejmu. (Druk 2359). 29 maja wpłynęło stanowisko rządu. 23 listopada 2018 I czytanie na posiedzeniu Sejmu. Wpłynęło stanowisko Rządu – negatywne.

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz zmianie ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Dotyczy wprowadzenia do Kodeksu pracy nowej instytucji, jaką jest urlop ciążowy oraz wprowadzenia do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - instytucji zasiłku ciążowego. Zaproponowane zmiany - wg uzasadnienia - pozwolą zmniejszyć wymiar czasu pracy pracownicy w ciąży przy jednoczesnym zachowaniu zarobków na takim samym jak dotychczas poziomie i, z drugiej strony, na wypłacaniu wynagrodzenia przez pracodawcę w stopniu proporcjonalnym do rzeczywiście wykonywanej pracy (Projekt grupy posłów Kukiz’15) - Wpłynął do Sejmu 4 czerwca 2018 r. , obecnie na etapie konsultacji, 14-06-2018 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia.

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy - projekt dotyczy zobowiązania pracodawców do przedstawiania w publikowanych przez nich ofertach zatrudnienia proponowanego wynagrodzenia, które planują zaproponować aplikującym na dane stanowisko kandydatom. 12 września 2018 r. skierowano na I czytanie na posiedzenie Sejmu. 15 marca 2019 I czytanie na posiedzeniu Sejmu. Skierowano do: Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy - projekt dotyczy wprowadzenia dnia wolnego od pracy w Wielki Piątek oraz w Wigilię Bożego Narodzenia. 5 grudnia 2018 r. projekt wpłynął do Sejmu. 12 grudnia 2018 r. projekt skierowano do I czytania w komisjach.

 

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych - projekt mający na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Projekt dotyczy dodania definicji związanych z regulacjami dotyczącymi przeniesienia transgranicznego, określenia ram systemu zarządzania w pracowniczym towarzystwie emerytalnym, określenia zasad prowadzenia działalności transgranicznej przez pracowniczy fundusz emerytalny oraz określenia środków zaskarżenia bezczynności organu nadzoru lub jego negatywnej decyzji w przedmiocie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności transgranicznej nałożenia na pracownicze towarzystwa emerytalne obowiązku wprowadzenia kluczowych funkcji (zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego). 7 maja 2019 projekt wpłynął do Sejmu. 7 maja 2019 Skierowano do I czytania w komisjach do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 16 maja 2019I czytanie w komisjach Praca w komisjach po I czytaniu – 12 czerwca 2019 odbyło się II czytanie na posiedzeniu Sejmu. 13 czerwca 2019 III czytanie na posiedzeniu Sejmu. 14 czerwca 2019 r. ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu- niezakończone prace.

 

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o społecznej inspekcji pracy - projekt dotyczy uzależnienia udzielenia społecznemu inspektorowi pracy informacji oraz okazania mu dokumentów, w przypadkach, gdy wiązałoby się to z udostępnieniem danych osobowych pracownika, od uzyskania zgody tego pracownika. Projekt dostosowuje system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26 kwietnia 2018 r. (K 6/15).

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

 

Please reload

team_labour.PNG
Szukaj po kategoriach
Some elements on this page did not load. Refresh your site & try again.

Media
 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon

Znajdziesz nas również

 • White Facebook Icon
 • White YouTube Icon