Nowości w Prawie Pracy - część 17! ;)

 

Akty które weszły w życie:

  1. Ogłoszono tekst jednolity ustawy o pracowniczych programach emerytalnych – 8 maja 2019 r.

 

Akty oczkujące:

 

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw – wpłynął do Sejmu 31 października 2017 r. Projekt dotyczy zniesienia górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, począwszy od 2018 r. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu.- 15 grudnia przekazana do podpisu prezydentowi. (druk nr 1974) Prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego (5 stycznia 2018 r.)

 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – wchodzi w życie 14 czerwca 2019 r.

 

 

Projekty zmian:

 

Projekt Zmiana ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw- wpłynął do sejmu 2 czerwca 2017 r. 20 czerwca 2017 r. skierowany na I czytanie. Projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - wprowadzenia zmian ułatwiających pracownikom realizację uprawnień pracowniczych związanych z równym traktowaniem pracowników, ochroną osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, mobbingiem, wydawaniem świadectw pracy i terminem przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy

Projekt po I czytaniu 12 lipca 2017 r.- Skierowany do prac w komisji. 6 listopada 2017 wpłynęło stanowisko rządu. Między innymi

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – wpłynął do Sejmu w dniu 13 października 2017 r. Obecnie skierowany do I czytania w komisjach – do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

 

Projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - wyjaśnienia sytuacji studentów I stopnia przed rozpoczęciem studiów II stopnia zatrudnionych na umowę cywilnoprawną w zakresie obowiązku ubezpieczeniowego oraz zmniejszenia klina podatkowo-składkowego przy umowach cywilnoprawnych zawieranych z absolwentami studiów I stopnia bezpośrednio po zakończeniu studiów i zrównania ich w prawach ze studentami studiów jednolitych po ukończeniu III roku studiów.

15 lutego wpłynęło stanowisko rządu - Rada Ministrów negatywnie opiniuje przedstawiony poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 15 lutego 2018 wpłynęło stanowisko rządu.

 

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy- projekt dotyczy zagwarantowania osobom pracującym w niedziele co najmniej dwóch niedziel wolnych w miesiącu- skierowany do I czytania na posiedzenie sejmu. 11 maja wpłynęło stanowisko Rządu

 

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa- projekt dotyczy zmiany sposobu wypłacania wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby przypadającej w czasie ciąży. Projekt wpłynął do Sejmu 1 marca 2018 r. 20 marca skierowany na I czytanie na posiedzenie Sejmu. (Druk 2359). 29 maja wpłynęło stanowisko rządu. 23 listopada 2018 I czytanie na posiedzeniu Sejmu.

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz zmianie ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa- Dotyczy wprowadzenia do Kodeksu pracy nowej instytucji, jaką jest urlop ciążowy oraz wprowadzenia do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - instytucji zasiłku ciążowego. Zaproponowane zmiany - wg uzasadnienia - pozwolą zmniejszyć wymiar czasu pracy pracownicy w ciąży przy jednoczesnym zachowaniu zarobków na takim samym jak dotychczas poziomie i, z drugiej strony, na wypłacaniu wynagrodzenia przez pracodawcę w stopniu proporcjonalnym do rzeczywiście wykonywanej pracy (Projekt grupy posłów Kukiz’15) - Wpłynął do Sejmu 4 czerwca 2018 r. , obecnie na etapie konsultacji, 14-06-2018 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia.

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy- projekt dotyczy zobowiązania pracodawców do przedstawiania w publikowanych przez nich ofertach zatrudnienia proponowanego wynagrodzenia, które planują zaproponować aplikującym na dane stanowisko kandydatom. 12 września 2018 r. skierowano na I czytanie na posiedzenie Sejmu. 15 marca 2019 I czytanie na posiedzeniu Sejmu . Skierowano do: Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach (druk nr 2830)

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy- projekt dotyczy wprowadzenia dnia wolnego od pracy w Wielki Piątek oraz w Wigilię Bożego Narodzenia. 5 grudnia 2018 r. projekt wpłynął do Sejmu. 12 grudnia 2018 r. projekt skierowano do I czytania w komisjach. (druk nr 3099)

 

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

- projekt mający na celu wykonanie prawa Unii Europejskie. projekt dotyczy dodania definicji związanych z regulacjami dotyczącymi przeniesienia transgranicznego, określenia ram systemu zarządzania w pracowniczym towarzystwie emerytalnym, określenia zasad prowadzenia działalności treansgranicznej przez pracowniczy fundusz emerytalny oraz określenia środków zaskarżenia bezczynności organu nadzoru lub jego negatywnej decyzji w przedmiocie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności transgranicznej nałożenia na pracownicze towarzystwa emerytalne obowiązku wprowadzenia kluczowych funkcji (zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego) - 7 maja 2019 Projekt wpłynął do Sejmu. 7 maja 2019 Skierowano do I czytania w komisjach do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 16 maja 2019I czytanie w komisjach Praca w komisjach po I czytaniu -

 

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych - projekt dotyczy zniesienia limitu 30-krotności podstawy wpłat do pracowniczych planów kapitałowych oraz wprowadzenia szeregu uproszczeń w ich systemie.

7 maja 2019Projekt wpłynął do Sejmu . 7 maja 2019Skierowano do I czytania w komisjach do Komisji Finansów Publicznych. 14 maja 2019I czytanie w komisjach. 15 maja 2019I I czytanie na posiedzeniu Sejmu 16 maja 2019 III czytanie na posiedzeniu Sejmu. 28 maja 2019Stanowisko Senatu - Nie wniósł poprawek- Niezakończone prace nad ustawą- prezydent nie podpisał jeszcze ustawy.

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

 

Please reload

Znajdziesz nas również

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon