Nowości w Prawie Pracy - część 12! ;)

 Akty uchwalone i oczekujące:


1. Rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 1 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej – wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu udzielenia i korzystania ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej przysługującego osobie wykonującej pracę zarobkową, sposobu ustalenia wysokości wynagrodzenia albo świadczenia pieniężnego przysługującego osobie w okresie zwolnienia od pracy oraz wynikających z tego tytułu uprawnień i świadczeń – wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

3. Ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw - dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - m.in. rozszerzenia zakresu podmiotowego prawa do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych w celu wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r. sygn. akt K 1/13; wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2008 r. sygn. akt P 50/07 poprzez zmianę przepisów karnych w taki sposób, aby spełniały one wymóg określoności.  Prezydent podpisał ustawę 25 lipca 2018 r. Wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2019 r. 

 

4. Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw – wpłynął do Sejmu 31 października 2017 r. Projekt dotyczy zniesienia górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, począwszy od 2018 r. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu.- 15 grudnia przekazana do podpisu prezydentowi. 
Prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego (5 stycznia 2018 r.)

 

5. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Wpłynął do sejmu 7 listopada 2017 r.  Celem projektu jest wprowadzenie rozwiązań, które:
i. skrócą czas przechowywania dokumentacji pracowniczej przez pracodawcę (do 10 lat) - w związku z przekazywaniem szerszego raportu do ZUS.
ii. umożliwią prowadzenie przez pracodawcę akt pracowniczych i dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej
10 stycznia 2018 r. po II czytaniu Sejm przyjął ustawę. 19 stycznia 2018 r. Senat nie wniósł poprawek. Prezydent podpisał ustawę. Ogłoszona w dzienniku ustaw – 13 lutego 2018 r. Wejście w życie – 1 stycznia 2019 r.

 

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2018 r - w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.
Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.
z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650) zarządza się, co następuje:
§ 1. Od dnia 1 stycznia 2019 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2250 zł.
§ 2. Od dnia 1 stycznia 2019 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 14,70 zł.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

7. Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy - projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - zapewnienia przejrzystości w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez członków rodziny inspektorów pracy, o ile ma ona związek z działalnością kontrolną prowadzoną przez tych inspektorów. 6 marca 2018 r. projekt wpłynął do sejmu.2 lipca wpłynęło stanowisko rządu- Rada Ministrów pozytywnie ocenia przedłożony komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (zawarty w druku nr 2351), proponując równocześnie wprowadzenie w nim przedstawionej w stanowisku zmiany. 5 września odbyło się I czytanie w komisjach. 12 września odbyło się II czytanie na posiedzeniu Sejmu- skierowano ponownie do komisji w celu przedstawienia sprawozdania. 2 października wpłynęło sprawozdanie Komisji. 4 października odbyło się III czytanie w Sejmie (projekt uchwalono). 26 października wpłynęło stanowisko Senatu. 7 listopada 2018 Sprawozdanie komisji. 9 listopada 2018 Rozpatrywanie na forum Sejmu stanowiska Senatu 13 listopada 2018. Prezydent podpisał ustawę.  

 

8. Rządowy projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych - projekt dotyczy realizacji założeń przedstawionych w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie utworzenia dobrowolnych Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), polegających na stworzeniu ram prawnych funkcjonowania powszechnego i dobrowolnego systemu oszczędzania z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb finansowych po osiągnięciu wieku emerytalnego lub nabyciu uprawnień emerytalnych. 4 września 2018 r. projekt wpłynął do Sejmu. 7  września 2018 r.  skierowano do I czytania na posiedzenie Sejmu. 13 września 2018 r. I czytanie na posiedzeniu Sejmu. 26 września 2018 r. sprawozdanie komisji. 3 października 2018 r. II czytanie w Sejmie. 4 października 2018 r. III czytanie w Sejmie. 26 października 2018 r. wpłynęło stanowisko Senatu (nie wniesiono poprawek).  19 listopada 2018 Prezydent podpisał ustawę. Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

9. Obwieszczenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

  

Projekty zmian:

1. Kolejny NOWY Projekt z 22 października  2018 r. – o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679) - zmianie ulegnie szereg ustaw w tym kodeks pracy, o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, o systemie ubezpieczeń społecznych, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
•    Projektowane zmiany w Kodeksie pracy:

Art. 4. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000 i 1096) wprowadza się następujące zmiany: 
art. 22(1 )otrzymuje brzmienie: 
„Art. 22(1) . 
§ 1. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: 
1)    imię (imiona) i nazwisko; 
2)    datę urodzenia; 
3)    dane kontaktowe wskazane przez taką osobę; 
4)    wykształcenie; 
5)    kwalifikacje zawodowe; 
6)    przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 

§ 2. Pracodawca żąda podania danych osobowych, o których mowa w § 1 pkt 4-6, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.
 § 3. Pracodawca żąda od pracownika podania dodatkowo danych osobowych obejmujących: 
1) adres zamieszkania; 
2) numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; 
3) inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy; 
4) wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 
gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków pracodawcy nałożonego przepisem prawa.
§ 4. Pracodawca żąda podania innych danych osobowych niż określone w § 1 i 3, gdy jest to niezbędne do wypełniania obowiązku pracodawcy nałożonego przepisem prawa. 
§ 5. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której one dotyczą. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych osób, o których mowa w § 1 i 3, w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.”; 
 po art. 22(1)dodaje się art. 22(1a )i art. 22(1b) w brzmieniu: 
„Art. 22(1a) 
 § 1. Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika może stanowić podstawę przetwarzania przez pracodawcę innych danych osobowych niż wymienione w art. 22(1 )§ 1 i 3, z wyjątkiem danych osobowych o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – 9 – (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”. 
§ 2. Brak zgody, o której mowa w § 1 lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika, a także nie może powodować wobec nich jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę.
 § 3. Przetwarzanie, o którym mowa w § 1, dotyczy danych osobowych udostępnianych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie lub pracownika na wniosek pracodawcy lub danych osobowych przekazanych pracodawcy z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika. 
Art. 22(1b) § 1. Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika może stanowić podstawę przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 wyłącznie w przypadku, gdy przekazanie tych danych osobowych następuje z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika. Art. 22(1a) § 2 stosuje się odpowiednio. 
§ 2. Przetwarzanie danych biometrycznych pracownika jest dopuszczalne także wtedy, gdy podanie takich danych jest niezbędne ze względu na kontrolę dostępu do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę lub dostępu do pomieszczeń wymagających szczególnej ochrony. 
§ 3. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w § 1, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania takich danych nadane przez pracodawcę. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy.”; 
 w art. 22(2 ):  po § 1 dodaje się § 11 w brzmieniu: 
„§ 11 . Monitoring nie obejmuje pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej”, 
 § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji celu określonego w § 1 i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób. Monitoring pomieszczeń sanitarnych wymaga dodatkowo uzyskania  uprzedniej zgody zakładowej organizacji związkowej, a jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – uprzedniej zgody przedstawicieli pracowników wybranych w trybie przyjętym u danego pracodawcy.”, 
 § 10 otrzymuje brzmienie: „§ 10. Przepis § 9 nie narusza przepisów art. 12 i art. 13 rozporządzenia 2016/679.”; 
 w art. 22(9):  w § 1 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.”, 
po § 1 2 dodaje się § 1 3 w brzmieniu:
 „§ 13. Pracodawca żąda od osoby, o której mowa w § 11 pkt 2 oraz w § 12 , aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku oraz skierowania na badania będące podstawą wydania tego orzeczenia.”, 
 § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Pracodawca przechowuje orzeczenia wydane na podstawie badań lekarskich, o których mowa w § 1, 2 i 5, orzeczenia i skierowania uzyskane na podstawie § 13 oraz skierowania, o których mowa w § 4a.”, 
po § 7 dodaje się § 7 1 w brzmieniu: „§ 7 1 . W przypadku stwierdzenia, że warunki określone w skierowaniu, o którym mowa w § 13 , nie odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, pracodawca zwraca osobie przyjmowanej do pracy to skierowanie oraz orzeczenie lekarskie wydane w wyniku tego skierowania.”
•    W ustawie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych:
W ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2191 i 2371) w art. 8: 1) po ust. 1 dodaje się ust. 1a – 1d w brzmieniu: 
„1a. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z Funduszu i ustalenia ich wysokości następuje w formie oświadczenia. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. 
1b. Do przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.16)), mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania takich danych nadane przez pracodawcę. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy. 
1c. Pracodawca przetwarza dane osobowe, o których mowa w ust. 1a, przez okres niezbędny do przyznania ulgowej usługi i świadczenia, dopłaty z Funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń.
 1d. Pracodawca dokonuje przeglądu danych osobowych, o których mowa w ust. 1a, nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym w celu ustalenia niezbędności ich dalszego przechowywania. Pracodawca usuwa dane osobowe, których dalsze przechowywanie jest zbędne do realizacji celu określonego w ust. 1a . i 1c.”; 

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu, z uwzględnieniem ust. 1 – 1b , oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym zgodnie z art. 27 ust. 1 albo z art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.”.

 

26 listopada 2018 Projekt wpłynął do Sejmu. 27 listopada 2018. Skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu. I czytanie odbyło się 6 grudnia 2018 r.

 

2. Projekt Zmiana ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw - wpłynął do sejmu 2 czerwca 2017 r. 20 czerwca 2017 r. skierowany na I czytanie. Projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - wprowadzenia zmian ułatwiających pracownikom realizację uprawnień pracowniczych związanych z równym traktowaniem pracowników, ochroną osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, mobbingiem, wydawaniem świadectw pracy i terminem przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy 
Projekt po I czytaniu 12 lipca 2017 r.- Skierowany do prac w komisji.


6 listopada 2017 wpłynęło stanowisko rządu. Między innymi „Należy podzielić pogląd projektodawcy, że nie ma racjonalnych przesłanek różnicujących dyskryminację i nierówne traktowanie. Wobec tego zasadna jest proponowana zmiana brzmienia art. 113 oraz art. 183a Kodeksu pracy, który doprowadzi do stworzenia otwartego katalogu przesłanek uzasadniających dyskryminację, skutkiem czego każde nierówne traktowanie pracowników − nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami – będzie uznawane za dyskryminację”

3. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – wpłynął do Sejmu w dniu 13 października 2017 r. Obecnie skierowany do I czytania w komisjach – do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - wyjaśnienia sytuacji studentów I stopnia przed rozpoczęciem studiów II stopnia zatrudnionych na umowę cywilnoprawną w zakresie obowiązku ubezpieczeniowego oraz zmniejszenia klina podatkowo-składkowego przy umowach cywilnoprawnych zawieranych z absolwentami studiów I stopnia bezpośrednio po zakończeniu studiów i zrównania ich w prawach ze studentami studiów jednolitych po ukończeniu III roku studiów. 


15 lutego wpłynęło stanowisko rządu - Rada Ministrów negatywnie opiniuje przedstawiony poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

4. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy - projekt dotyczy zagwarantowania osobom pracującym w niedziele co najmniej dwóch niedziel wolnych w miesiącu - skierowany do I czytania na posiedzenie sejmu. 11 maja wpłynęło stanowisko Rządu 
 

5. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa- projekt dotyczy zmiany sposobu wypłacania wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby przypadającej w czasie ciąży. Projekt wpłynął do Sejmu 1 marca 2018 r. 20 marca skierowany na I czytanie na posiedzenie Sejmu. 29 maja wpłynęło stanowisko rządu. 23 listopada 2018 I czytanie na posiedzeniu Sejmu
 

6. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz zmianie ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - dotyczy wprowadzenia do Kodeksu pracy nowej instytucji, jaką jest urlop ciążowy oraz wprowadzenia do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - instytucji zasiłku ciążowego. Zaproponowane zmiany - wg uzasadnienia - pozwolą zmniejszyć wymiar czasu pracy pracownicy w ciąży przy jednoczesnym zachowaniu zarobków na takim samym jak dotychczas poziomie i, z drugiej strony, na wypłacaniu wynagrodzenia przez pracodawcę w stopniu proporcjonalnym do rzeczywiście wykonywanej pracy (Projekt grupy posłów Kukiz’15). Wpłynął do Sejmu 4 czerwca 2018 r. , obecnie na etapie konsultacji, 14-06-2018 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia.

 

7. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy- projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - zmiany przepisów pozwalających na zobowiązanie pracodawców do wypłacania wynagrodzenia pracownikom kierującym w ich imieniu zakładem pracy, za pracę wykonywaną w czasie dyżuru. 5 czerwca 2018 r. skierowany do I czytania na posiedzenie Sejmu.  17 października 2018 r. wpłynęło stanowisko Rządu. 23 listopada 2018. I czytanie na posiedzeniu Sejmu. 6 grudnia 2018 r. kolejne czytanie projektu na posiedzeniu Sejmu. 


8. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - projekt dotyczy wprowadzenia zasady wypłacania wynagrodzenia z tytułu wykonywania umów cywilnoprawnych w wysokości wyższej niż wynikająca z minimalnej stawki godzinowej w terminach ustalonych przez strony, a nie (jak stanowi ustawa nowelizowana ) co najmniej raz w miesiącu. Projekt 20 lipca 2018 r. skierowany do I czytania w komisjach. 2 listopada 2018 wpłynęło stanowisko rządu.


9. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy - projekt dotyczy zobowiązania pracodawców do przedstawiania w publikowanych przez nich ofertach zatrudnienia proponowanego wynagrodzenia, które planują zaproponować aplikującym na dane stanowisko kandydatom. 12 września 2018 r. skierowano na I czytanie na posiedzenie Sejmu.

 

10. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy - projekt dotyczy wprowadzenia dnia wolnego od pracy w Wielki Piątek oraz w Wigilię Bożego Narodzenia. 5 grudnia 2018 r. projekt wpłynął do Sejmu. 12 grudnia 2018 r. projekt skierowano do I czytania w komisjach. 

 

11. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczy waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych oraz modyfikacji obecnie obowiązujących zasad waloryzacji. 11 grudnia projekt wpłynął do Sejmu. 11 grudnia 2018. Skierowano do I czytania w komisjach. 12 grudnia 2018 r. czytanie w komisjach.  13 grudnia 2018. II czytanie na posiedzeniu Sejmu. 14 grudnia 2018. III czytanie na posiedzeniu Sejmu.  17 grudnia 2018. Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. 20 grudnia 2018. Stanowisko Senatu - nie wniesiono poprawek. 20 grudnia 2018 Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu. Niezakończone prace nad ustawą.

 

12. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw - projekt mający na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej projekt dotyczy dostosowania polskiego porządku prawnego do dyrektywy PE i Rady (UE) 2016/801 w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, programach wymiany młodzieży szkolnej lub projektach edukacyjnych oraz podjęcia pracy w charakterze au pair (wersja przekształcona). 5 grudnia 2018. Skierowano do I czytania w komisjach. 12 grudnia 2018 I czytanie w komisjach.

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

 

Please reload

Znajdziesz nas również

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon