Zmiany w szkoleniach BHP pracowników biurowych

18.12.2018

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go oraz do prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. Zmianę, a dokładniej wprowadzenie wyjątku od powyższego obowiązku, od nowego roku przygotował dla nas ustawodawca.


Co się zatem zmieni w zakresie szkoleń BHP ?

Ustawa zmieniająca

 

25 września 2018 r. Sejm rozpoczął prace nad Rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. W efekcie procesu legislacyjnego, 29 listopada 2018 r. Prezydent podpisał ustawę zmieniająca, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian do szeregu ustaw, których głównym celem jest uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Mają one na celu stworzenie lepszych warunków dla podejmowania przez przedsiębiorców działań rozwijających ich aktywności, odciążając ich jednocześnie od obowiązków biurokratycznych.

 

Jedną ze zmieniających się ustaw jest także Kodeks pracy.

 

Do tej pory….

 

Kodeks pracy przewiduje obligatoryjne przeprowadzanie szkoleń BHP. Nie wolno bowiem dopuścić pracownika do pracy bez znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 237(3) Kodeksu pracy, każdy pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz zapewnić prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

 

W dotychczasowym stanie prawnym przewidziany był jeden wyjątek od powyższego obowiązku. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie było wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed zawarciem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

 

Jedno szkolenie na początku zatrudnienia jednak nie wystarczy. Pamiętać trzeba, że szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

 

Jaką zatem zmianę w tym zakresie przewidział ustawodawca od stycznia 2019?

 

Szkolenia BHP od stycznia 2019

 

Ustawa zmieniająca wprowadza dodatkowy wyjątek do obowiązku prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Szkolenie okresowe pracownika, nie będzie od stycznia wymagane dla pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym. Oczywiście nie chodzi to u brak szkoleń pracowników biurowych w ogóle, lecz w sytuacjach, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka, wynika, że jest to konieczne.

 

Niemniej jednak, ustawa zmieniająca przewiduje, że w przypadku, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajdzie się w grupie działalności, dla których zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, pracodawca jest obowiązany przeprowadzić szkolenie okresowe pracownika administracyjno-biurowego, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka.

 

Wyjątek wprowadzony nowymi przepisami nie jest więc kategoryczny. Nie zawsze zdarzy się tak, że pracownik biurowy „uniknie” szkolenia BHP ;).

 

Zawsze, gdy z dokonanej oceny ryzyka (z art. 226 Kodeksu pracy), wynika, że przeprowadzenie szkolenia okresowego pracownika biurowego, którego dotyczy wprowadzony wyjątek, stało się konieczne, szkolenie okresowe przeprowadza się w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia dokonania oceny ryzyka.

 

Skąd te zmiany?

 

Motywem zmian jest dostosowanie przepisów krajowych do regulacji unijnych. Kwestia szkoleń okresowych z zakresu BHP regulowana jest bowiem także w prawie UE.

 

Zgodnie z art. 12 dyrektywy Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG) (Dz. Urz. UE L 183 z 29.06.1989, str. 1), „pracodawca powinien zapewnić, aby każdy pracownik otrzymał odpowiednie przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, w szczególności w postaci przyswojenia informacji i instrukcji specyficznych dla swojego miejsca pracy lub rodzaju wykonywanych czynności:

– podczas przyjmowania do pracy,

– w wypadku przeniesienia na inne stanowisko robocze,

– w wypadku wprowadzenia nowego wyposażenia lub zmiany wyposażenia miejsca pracy,

– w wypadku wprowadzenia nowej technologii.

Szkolenie ponadto  powinno być:

– dostosowane, z uwzględnieniem charakteru występujących nowych lub zmienionych zagrożeń, oraz

– powtarzane okresowo, jeżeli jest to konieczne.”

 

Dotychczasowe brzmienie Kodeksu pracy zbyt rygorystycznie, w ocenie polskiego ustawodawcy, wdraża regulacje prawne powyższej dyrektywy w zakresie szkoleń, obejmując wszystkich pracowników obowiązkiem odbywania szkoleń okresowych, a nie ograniczając się jedynie – jak to jest wskazane w dyrektywie – do sytuacji, gdy jest to konieczne i uzasadnione. Stąd też wprowadzona zmiana dotycząca pracowników biurowych oraz dokonywanych oceń ryzyka.

 

Inne zmiany w kodeksie pracy….

 

To nie jedyna zmiana, jaką wchodząca w życie w styczniu ustawa przewidziała w kodeksie pracy. Od stycznia zmianie ulega także częściowo art. 237(11) Kodeksu pracy. Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej "służbą bhp", pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.

 

Jednak po nowym roku pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

  1. zatrudnia do 10 pracowników albo

  2. zatrudnia do 50 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

 

 

Please reload

Znajdziesz nas również

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon