• White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

Znajdziesz nas również

Zwolnienie 197 zawodów z tzw. testu rynku pracy

29.10.2018

Dostęp do polskiego rynku pracy dla cudzoziemców stał się z dniem 1 lipca 2018 roku łatwiejszy dzięki rozszerzeniu listy zawodów zwolnionych z testu rynku pracy. Osoby pracujące w jednej z 20 grup profesji – łącznie aż 197 zawodów - z zagranicy szybciej dostaną w naszym kraju zezwolenie na pracę.

 

W przypadku zawodów ujętych w przygotowanym wykazie wojewoda wyda zezwolenie na pracę bez konieczności przedstawienia informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.

 

 

Jakie to profesje i zawody?

 

Poniżej przedstawiamy wyciąg z rozporządzenia:

 

Aby jednak poznać wszystkie zawody zwolnione z testu rynku pracy na podstawie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy  Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na  pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców, należy odnieść się do innego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania na poziomie grup elementarnych.

 

Na czym w praktyce ten test polega?

 

Test rynku pracy to procedura polegająca na uzyskaniu informacji na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy, potwierdzającej brak możliwości zatrudnienia na dane stanowiska obywatela Polski lub obywatela UE. Obcokrajowiec może uzyskać zezwolenie na prace u danego pracodawcy jedynie w sytuacji, gdy okaże się, że wśród osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy nie ma takich, które mogą spełnić wymagania pracodawcy.

 

Standardowa procedura w tym zakresie wygląda następująco. Pracodawca składa w Powiatowym Urzędzie Pracy zgłoszenie wolnego miejsca pracy. Urząd następnie prowadzi analizę rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy. Jeśli okaże się, że w rejestrach figuruje odpowiednia liczba osób spełniających wymagania wynikające ze złożonej oferty, organizowana jest rekrutacja wśród bezrobotnych i poszukujących pracy. Szczególne ważne jest, że w UP dokonuje się porównania wysokości wynagrodzenia proponowanego przez pracodawcę w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia w takim samym lub podobnym zawodzie lub rodzaju pracy – stawki te powinny być zbliżone, inaczej nie będą brane pod uwagę.

 

Starosta wydaje decyzję w terminie do 14 dni od dnia złożenia oferty w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy nie wynika możliwość zorganizowania rekrutacji albo w terminie do 21 dni od dnia złożenia oferty w przypadku organizowania rekrutacji wśród bezrobotnych i poszukujących pracy.

 

Następnie, przygotowana informacja starosty o niemożliwości zaspokajania potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry bezrobotnych / szukających pracy jest przekazywana pracodawcy, który składa ją jako załącznik do wniosku o zezwolenie na pracę lub przez pracodawcę pracownikowi, by mógł ją wykorzystać w ramach postępowania o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę.

 

Co to oznacza w praktyce?

 

Przyjęcie nowych rozwiązań pozwoli pracodawcom skrócić czas potrzebny na pozyskanie cudzoziemca do wykonywania pracy we wskazanych zawodach o 14 lub 21 dni przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę. Dla obcokrajowców oznacza krótszy czas oczekiwania na rozpoczęcie pracy. Rozporządzenie spowoduje odciążenie wojewodów od konieczności prowadzenia w toku postępowań działań wyjaśniających w zakresie braku lub niespójności informacji starosty, a dla urzędów pracy zmniejszenie obciążenia zadaniami w zakresie wydawania informacji starosty i możliwość wykorzystania kadr do innych zadań związanych z dopuszczeniem cudzoziemców do rynku pracy;

 

Warto podkreślić, że nowe rozwiązania zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2018 r., i znalazły zastosowanie także do wcześniej wszczętych i nadal niezakończonych postępowań prowadzonych przez wojewodów w sprawach dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca.

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

 

Please reload