Pensum nauczycieli od 1 września 2018 r.

28.08.2018

Wielkimi krokami zbliża się kolejny rok szkolny. Tymczasem po raz kolejny zmieniają się przepisy dotyczące zatrudniania nauczycieli, w tym liczby godzin zajęć dydaktycznych, które mają obowiązek realizować nauczyciele, czyli tzw. pensum. Jakie zmiany czekają nauczycieli w tym zakresie od 1 września 2018 r.? Poniższy artykuł ma za zadanie przybliżyć niniejszą tematykę.

Pensum nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dn. 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (dalej: Karta Nauczyciela), nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne w urzędach organów administracji rządowej, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych

 

Od 1 września 2018 r. organ prowadzący szkołę lub placówkę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć:

a) nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3, nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość,

b) pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin.

Jak wynika z treści uzasadnienia ustawy takie rozwiązanie ma zapewnić jednolitość rozwiązania systemowego dla wszystkich nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, niezależnie od ich miejsca zatrudnienia.

 

Pensum łączone

 

Zgodnie z art. 42 ust. 5c Karty Nauczyciela (obowiązującym od 1 września 2018 r.) nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. Godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe.

 

Powyższe oznacza, że zasady ustalania tzw. pensum łączonego będzie określać Karta Nauczyciela, a nie jak dotychczas uchwała organu.

 

Przykłady wyjaśniające w jaki sposób wyliczyć tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć można odnaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. I tak:

 

Dyrektor przydzielił nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadającemu kwalifikacje bibliotekarza, polonisty i logopedy 9 godzin języka polskiego, 15 godzin biblioteki i 4 godziny zajęć logopedy.  Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć takiego nauczyciela należy zatem obliczyć w następujący sposób: (9+15+4) : (9/18+15/30+4/22) = 28 : (0,5+0,5+0,18) = 28 : 1,18 = 23,7 Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela (po zaokrągleniu) wynosi 24 godziny, dodatkowo nauczyciel ma 4 godziny ponadwymiarowe.

 

Na marginesie wypada zauważyć, że odtąd dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze korzystającym z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, nie przydziela się godzin ponadwymiarowych. Wyjątkiem będą sytuacje, gdy jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale, a za zgodą organu prowadzącego szkołę także gdy jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w więcej niż jednym oddziale.

 

Pensum nauczyciela niepełnosprawnego

 

Nauczycielowi niepełnosprawnemu zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, dla którego maksymalny tygodniowy wymiar czasu pracy jest ustalany zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć proporcjonalnie do obniżenia maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, z zaokrągleniem do pełnych godzin. Czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę.

 

W praktyce aby obliczyć pensum w przypadku tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć w wysokości 18 godzin, należy to obliczyć w następujący sposób: 18 godzin x 87,5% = 15,75. Tygodniowy wymiar zajęć takiego nauczyciela (po zaokrągleniu) wynosi 16 godzin.

 

Nauczyciel korzystający z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie będzie mógł mieć także przydzielonych godzin ponadwymiarowych.

 

Pensum nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

 

W nowym roku szkolnym tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych w przypadku nauczycieli przedszkoli, z wyjątkiem nauczycieli pracujących z grupami dzieci 6-letnich wynosić wciąż będzie 25 godzin, a w przypadku nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami dzieci 6-letnich – 22 godziny. Co zatem w sytuacji, gdy grupa dzieci będzie łączyć dzieci 6-letnie i dzieci młodsze?

 

Do tej pory kwestia ta była w różny sposób rozwiązywana przez poszczególne organy prowadzące. W szczególności organy prowadzące posiłkując się wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 lipca 2016 r., sygn. akt I OSK 880/16 w stosunku do nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych dzieci pięcio- i sześcioletnich stosowały art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy (w dotychczasowym brzmieniu), zgodnie z którym organ prowadzący szkołę lub placówkę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć m.in. nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. Zgodnie z ww. wyrokiem „W przepisie art. 42 ust. 3 lp. 1-2 ustawy z 1982 r. - Karta Nauczyciela nie określono tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli przedszkoli, którzy prowadzą zajęcia z grupami "mieszanymi", tzn. z grupami, w których w skład obok sześciolatków wchodzą również dzieci młodsze - 3, 4 i 5-letnie. To nakazuje przyjąć, że ci nauczyciele są nauczycielami szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, a zatem obowiązek określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć - stosownie do art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela - spoczywa na organie prowadzącym szkołę.” Obowiązujący od 1 września 2018 r. art. 42 w ust. 7 pkt 3 ustawy nie przewiduje jednak możliwości ustalania pensum nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 

Z pomocą przychodzi ustawodawca, który wprowadza rozwiązanie problemu. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 czerwca 2018 r. w art. 6 pkt 8 lit d wprowadza zmianę w art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela poprzez dodanie lit c, zgodnie z którą nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, z tym że wymiar nie może przekroczyć 25 godzin. Organ prowadzący zyska zatem podstawę do uchwalenia pensum takiego nauczyciela. Obecnie projekt znajduje się na etapie opiniowania.

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.​.

 

 

Please reload

Znajdziesz nas również

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon