Środki na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy – jak je pozyskać?

22.07.2018

Pracodawco! Czy zdarzyło Ci się, że chciałeś utworzyć nowe stanowisko pracy, ale nie miałeś środków na jego wyposażenie? Rozczarowany zrezygnowałeś? Wcale nie musisz! Pieniądze na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy możesz uzyskać w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (dalej: refundacja) w Powiatowym Urzędzie Pracy, a ściślej: od starosty właściwego ze względu na twoją siedzibę albo ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta. Co istotne, możesz uzyskać maksymalnie aż 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Czym jest refundacja i na jakiej podstawie pracodawca może uzyskać środki?

 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to pomoc finansowa udzielana przez Powiatowy Urząd Pracy w związku z utworzeniem lub doposażeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanej osoby bezrobotnej skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta przez okres 24 miesięcy. Jej celem jest przeciwdziałanie bezrobociu przez zachęcanie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą do zatrudniania bezrobotnych. Innymi słowy, jest to instrument wspierający pracodawców zatrudniających bezrobotnych. [1]

 

Podstawą refundacji jest art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz wydane na jego podstawie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Kto może uzyskać refundację?

 

Refundację może otrzymać podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła, a także osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę na terytorium RP, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej.

 

Jakie warunki musi spełnić pracodawca, aby uzyskać środki?

 

Wnioskodawca powinien prowadzić działalność gospodarczą przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku. Do tego okresu nie wlicza się jednak okresu zawieszenia działalności gospodarczej. Jeżeli o refundację wnioskuje przedszkole lub szkoła powinna prowadzić działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – również przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku. Ponadto wnioskodawca powinien spełniać następujące warunki:

1) nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot, przedszkole lub szkołę albo na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji,

2) nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych,

3) nie zalega w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych,

4) nie posiada w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,

5) nie był skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku.

 

Powyższe warunki wnioskodawca musi spełniać łącznie i (co wydaje się oczywiste) złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek.

 

A jakie warunki powinien spełnić producent rolny ubiegając się o refundację?

 

Producent rolny poza warunkami wskazanymi w pkt. 2 – 5 powyżej powinien wypełniać dodatkowo następujące wymogi:

1) nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez producenta rolnego albo na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji,

2) posiada gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzeniu działu specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,

3) zatrudnia w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu.

 

Oczywiście i w tym przypadku wszystkie warunki muszą być spełnione łącznie, a refundację przyznaje się na podstawie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku.

 

Forma przyznania refundacji

 

Podstawę refundacji stanowi umowa zawierana przez starostę z podmiotem ubiegającym się o refundację. Podkreśla się, że zawarcie umowy o refundacji następuje w drodze czynności cywilnoprawnej, a zatem wszelkie roszczenia z niej wynikające nie mogą być dochodzone w trybie administracyjnym. [2] Oznacza to, że właściwy dla rozstrzygnięcia sporów wynikających z takiej umowy jest sąd powszechny.

Jeżeli natomiast chodzi o rozstrzygnięcie w zakresie odmowy refundacji, to nie dokonuje się ono w formie decyzji administracyjnej, ale czynności z zakresu administracji publicznej. [3]

 

Kiedy Pracodawca musi zwrócić przyznaną mu refundację?

 

Pracodawca, który otrzymał refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, jest obowiązany dokonać zwrotu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli naruszył warunki umowy. Gdy zatrudniał jednak na utworzonym stanowisku pracy co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy łącznie przez okres krótszy niż 24 miesiące, jest obowiązany dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał do 24 miesięcy zatrudnienia.

 

Projekt ustawy o rynku pracy (mającej od 1 stycznia 2019 r. zastąpić ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) w art. 150 i nast. przewiduje analogiczny instrument rynku pracy. Pozostawiono kwotę, jaka maksymalnie może być przyznana tytułem refundacji na dotychczasowym poziomie. Do projektu ustawy wprowadzono też przepisy dotyczące warunków, jakie powinien spełniać wnioskujący (dotychczas uregulowane w rozporządzeniu).

 

Obecnie projekt znajduje się na etapie opiniowania, więc dopiero czas pokaże w jakim kształcie wejdzie w życie.

 

[1] Góral Zbigniew (red.), Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz, wyd. II

[2] wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dn. 17 kwietnia 2013 r., sygn. akt II SA/Bd 203/13

[3] wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dn. 24 stycznia 2012 r., sygn. akt I OSK 1736/11

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

 

Please reload

Znajdziesz nas również

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon