Nowości w Prawie Pracy - część 3! ;)

Ale ten marzec zleciał, prawda? Kolejna dawka zmian w prawie pracy, jak co miesiąc przed Wami:

 

Projekty zmian:

 

1. Projekt Zmiana ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, wpłynął do Sejmu 2 czerwca 2017 r. 20 czerwca 2017 r. skierowany na I czytanie. Projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - wprowadzenia zmian ułatwiających pracownikom realizację uprawnień pracowniczych związanych z równym traktowaniem pracowników, ochroną osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, mobbingiem, wydawaniem świadectw pracy i terminem przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy.

Projekt po I czytaniu 12 lipca 2017 r. skierowany został do prac w komisji.

6 listopada 2017 wpłynęło stanowisko rządu. Między innymi „Należy podzielić pogląd projektodawcy, że nie ma racjonalnych przesłanek różnicujących dyskryminację i nierówne traktowanie. Wobec tego zasadna jest proponowana zmiana brzmienia art. 113 oraz art. 183a Kodeksu pracy, który doprowadzi do stworzenia otwartego katalogu przesłanek uzasadniających dyskryminację, skutkiem czego każde nierówne traktowanie pracowników − nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami – będzie uznawane za dyskryminację”.

 

2. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – wpłynął do Sejmu w dniu 13 października 2017 r. Obecnie skierowany do I czytania w komisjach – do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - wyjaśnienia sytuacji studentów I stopnia przed rozpoczęciem studiów II stopnia zatrudnionych na umowę cywilnoprawną w zakresie obowiązku ubezpieczeniowego oraz zmniejszenia klina podatkowo-składkowego przy umowach cywilnoprawnych zawieranych z absolwentami studiów I stopnia bezpośrednio po zakończeniu studiów i zrównania ich w prawach ze studentami studiów jednolitych po ukończeniu III roku studiów.

15 lutego wpłynęło stanowisko rządu - Rada Ministrów negatywnie opiniuje przedstawiony poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

3. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - projekt dotyczy zwolnienia pracowników i pracodawców z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (bez składki zdrowotnej) od przychodów z pracy osób starszych, które przekroczyły wiek emerytalny, ale z różnych powodów nie pobierają tego świadczenia oraz opłacania tych składek z budżetu państwa. 15 grudnia 2017 r. skierowany do I czytania w komisjach.

 

4. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy. Projekt dotyczy zagwarantowania osobom pracującym w niedziele co najmniej dwóch niedziel wolnych w miesiącu. Skierowany do I czytania na posiedzenie sejmu.

 

5. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - projekt dotyczy uruchomienia programu wsparcia, który pomoże rozpocząć karierę zawodową osób młodych poprzez wprowadzenie refundacji ze środków Funduszu Pracy w wysokości najniższego wynagrodzenia przez 12 miesięcy dla pracodawcy, który zatrudni osoby przed 30 rokiem życia. Skierowany do Sejmu 1 lutego 2018 r. Obecnie trwają prace w komisjach.

 

6. Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych – obecnie po konsultacjach publicznych oddany do opiniowania. Zakłada zmiany w zakresie danych osobowych jakich pracodawca żądać będzie od kandydata do pracy oraz od pracownika, kwestia danych biometrycznych pracowników oraz monitoringu wizyjnego.

 

7. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - projekt dotyczy zmiany sposobu wypłacania wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby przypadającej w czasie ciąży. Projekt wpłynął do Sejmu 1 marca 2018 r. 20 marca skierowany na I czytanie na posiedzenie Sejmu. 

 

8. Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy - projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - zapewnienia przejrzystości w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez członków rodziny inspektorów pracy, o ile ma ona związek z działalnością kontrolną prowadzoną przez tych inspektorów. 6 marca 2018 r. projekt wpłynął do sejmu. Obecnie skierowany do prac w Komisji. 

 

 

*** Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy zakończyła prace nad projektem nowego Kodeksu pracy oraz nowego Kodeksu Zbiorowego Prawa Pracy. Projekty prawdopodobnie w kwietniu zostaną skierowane do prac w sejmie – w przyszłych zestawieniach zostanie przedstawiony projektowany zakres zmian, po ich oficjalnym skierowaniu do prac legislacyjnych.

 

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

 

Please reload

Znajdziesz nas również

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon