• White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

Znajdziesz nas również

Sygnalista, czyli kto? Jak ustawa o jawności życia publicznego zmieni życie pracodawców?

04.02.2018

Od jakiegoś czasu trwają dyskusje na temat Ustawy o jawności życia publicznego, za przygotowanie której odpowiedzialny był Minister – Koordynator Służb Specjalnych. Wprowadzi ona szereg zmian do naszego porządku prawnego. Między innymi, poznamy definicję sygnalisty, który w „życiu” niejednego przedsiębiorcy może nieźle namieszać. Warto więc wiedzieć, na co, ewentualnie, trzeba być przygotowanym ;) Ustawa z założenia ma wejść w życie 1 marca bieżącego roku, ale biorąc pod uwagę, że aktualnie jest jeszcze na etapie „przedsejmowym” macie Państwo, jak się wydaje, więcej czasu na przygotowanie się do jej nadejścia ;)

 

Jak wskazano w opisie istoty rozwiązań ujętych w projekcie, jednym z celów przyświecającym projektodawcy było wprowadzenie do polskiego porządku prawnego zasad i środków ochrony tzw. sygnalistów, czyli osób, których współpraca z wymiarem sprawiedliwości polegająca na zgłoszeniu informacji o możliwości popełnienia przestępstwa przez podmiot, z którym jest związana umową o pracę lub innym stosunkiem umownym, może niekorzystnie wpłynąć na jej sytuację życiową, zawodową, materialną.

 

Prokurator może samodzielnie, bądź też na wniosek Policji, nadać status sygnalisty osobie która zgłosi wiarygodne informacje o podejrzeniu popełnienia przestępstwa korupcyjnego dotyczące urzędu lub przedsiębiorstwa, w którym lub dla którego, świadczy pracę. Ustawa wprost wskazuje zamknięty katalog przestępstw. Zawiera on następujące pozycje:

- sprzedajność pełniącego funkcję publiczną (art. 228 kodeksu karnego, dalej „k.k.”)

- przekupstwo (art. 229 k.k.)

- płatna protekcja bierna (art. 230 k.k.)

- płatna protekcja czynna (art. 230a k.k.)

- nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej (art. 231 §  2 k.k.)

- łapownictwo wyborcze (art. 250a k.k.)

- udział w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 k.k.)

- fałszowanie faktur ze znaczną kwotą należności (art. 277a k.k.)

- oszustwo (art. 286 k.k.)

- wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym (art. 296 k.k.)

- łapownictwo na stanowisku kierowniczym (art. 296a k.k.)

- wyłudzenie kredytu (art. 297 k.k.)

- pranie brudnych pieniędzy (art. 299 k.k.)

- udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela (art. 300 k.k.)

- pokrzywdzenie wierzyciela (art. 301 k.k.)

- niwelowanie dokumentacji działalności gospodarczej (art. 303 k.k.)

- zakłócenie przetargu publicznego (art. 305 k.k.)

- oszustwo kapitałowe (art. 311 k.k.)

- korupcja sportowa (art. 46 ustawy o sporcie)

- nieuczciwy udział w zakładach wzajemnych (art. 47 ustawy o sporcie)

- płatna protekcja w sporcie (art. 48 ustawy o sporcie)

- przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej wbrew zakazowi (art. 54 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych).

 

Mając nadany status sygnalisty pracownik ma prawo do:

 

1. zwrotu kosztów poniesionych na ochronę prawną (zastępstwo procesowe) w związku ze zgłoszeniem informacji o przestępstwie;

 

2. szczególnej ochrony umowy o pracę – bez zgody prokuratora sygnaliście nie może być wypowiedziana umowa o pracę ani też nie mogą być pogorszone jej warunki, w szczególności w zakresie miejsca i czasu wykonywania pracy oraz wynagrodzenia. Jak długo rzeczona ochrona ma miejsce? W trakcie trwania postępowania karnego, a po jego zakończeniu jeszcze przez dodatkowy rok. Przy skomplikowanej sprawie owa ochrona może więc wynieść nawet kilka lat!

 

Warto dodać, że analogiczne rozwiązanie przewidziane zostało także dla samozatrudnionych i innych osób prowadzących działalność jednoosobową. Oznacza to, że zleceniodawca tak samo, nie może rozwiązać umowy ani zmienić jej warunków na gorsze, a by to zrobić potrzebuje zgody prokuratora;

 

 3. Dwuletniego odszkodowania, jeżeli bez zgody prokuratora pracodawca rozwiązał z nim umowę o pracę  Po zakończeniu postępowania karnego, sygnaliście przysługuje ochrona jeszcze przez rok. Status sygnalisty może być też przyznany przedsiębiorcy, który jest związany umową z podmiotem, którego dotyczą wiarygodne informacje o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Podmiot związany umową nie będzie mógł rozwiązać umowy z przedsiębiorcą-sygnalistą bez zgody prokuratora. Jeżeli mimo to wypowie umowę, sygnaliście przysługuje całość wynagrodzenia.

 

Bądźmy więc prawo-przestrzegalni ;)))

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

Please reload