Nowości w Prawie Pracy - nowy cykl na Blogu ;)

Drodzy Czytelnicy!

 

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym ruszamy z cyklem Nowości w Prawie Pracy. W jego ramach, pierwszego dnia każdego miesiąca, będziemy prezentować Wam, w skrótowej formie:

- projekty zmian w prawie pracy

- akty uchwalone i oczekujące na uchwalenie

- wprowadzone zmiany w prawie pracy

z ubiegłego miesiąca. 

STYCZEŃ 2018

 

Projekty zmian:

 

1. Projekt Zmiana ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw - wpłynął do sejmu 2 czerwca 2017 roku. 20 czerwca 2017 r. skierowany został na I czytanie. Projekt dotyczy, zgodnie z uzasadnieniem, wprowadzenia zmian ułatwiających pracownikom realizację uprawnień pracowniczych związanych z równym traktowaniem pracowników, ochroną osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, mobbingiem, wydawaniem świadectw pracy i terminem przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy.

 

Projekt po I czytaniu 12 lipca 2017 r. został skierowany do prac w komisji.

 

6 listopada 2017 roku wpłynęło stanowisko rządu. Między innymi wskazano w nim, że: „Należy podzielić pogląd projektodawcy, że nie ma racjonalnych przesłanek różnicujących dyskryminację i nierówne traktowanie. Wobec tego zasadna jest proponowana zmiana brzmienia art. 113 oraz art. 183a Kodeksu pracy, który doprowadzi do stworzenia otwartego katalogu przesłanek uzasadniających dyskryminację, skutkiem czego każde nierówne traktowanie pracowników − nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami – będzie uznawane za dyskryminację”.

 

2. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – wpłynął do Sejmu w dniu 13 października 2017 r. Obecnie skierowany do I czytania w komisjach – do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

 

Projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem, wyjaśnienia sytuacji studentów I stopnia przed rozpoczęciem studiów II stopnia, zatrudnionych na umowę cywilnoprawną w zakresie obowiązku ubezpieczeniowego oraz zmniejszenia klina podatkowo-składkowego przy umowach cywilnoprawnych zawieranych z absolwentami studiów I stopnia bezpośrednio po zakończeniu studiów i zrównania ich w prawach ze studentami studiów jednolitych po ukończeniu III roku studiów.

 

3. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Dotyczy on zwolnienia pracowników i pracodawców z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (bez składki zdrowotnej) od przychodów z pracy osób starszych, które przekroczyły wiek emerytalny, ale z różnych powodów nie pobierają tego świadczenia oraz opłacania tych składek z budżetu państwa. 15 grudnia 2017 r. został skierowany do I czytania w komisjach.

 

4. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy - projekt dotyczy zagwarantowania osobom pracującym w niedziele co najmniej dwóch niedziel wolnych w miesiącu - skierowany do I czytania na posiedzenie sejmu.

 

 

Akty uchwalone i oczekujące:

 

1. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Wpłynął do sejmu 7 listopada 2017 r. Celem projektu jest wprowadzenie rozwiązań, które skrócą czas przechowywania dokumentacji pracowniczej przez pracodawcę (do 10 lat) oraz umożliwią prowadzenie przez pracodawcę akt pracowniczych i dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej. 10 stycznia 2018 r. po II czytaniu Sejm przyjął ustawę. 19 stycznia 2018 r. Senat nie wniósł do niej żadnych poprawek. 22 stycznia ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu.

 

2. Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw – projekt wpłynął do Sejmu 31 października 2017 r. Obecnie po II czytaniach został skierowany do pracy w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Dotyczy on zniesienia górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, począwszy od 2018 r. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu. 15 grudnia przekazana do podpisu prezydentowi. Prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego (5 stycznia 2018 r.)

 

 

Zmiana:

 

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.:

  1. Od dnia 1 stycznia 2018 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2100 zł;

  2. Od dnia 1 stycznia 2018 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 13,70 zł;

  3. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy (data ogłoszenia 12 stycznia 2018 r.)

 

Kolejna dawka nowości, już 1 marca! ;)

 

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

 

 

 

Please reload

Znajdziesz nas również

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon