E-składka, czyli podsumowanie nowych zasad opłacania składek ubezpieczeniowych do ZUS

12.01.2018

Polski ustawodawca wraz z nadejściem 2018 roku wprowadził szereg zmian, w tym również w zasadach opłacania składek ubezpieczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dalej ZUS). W konsekwencji, odtąd w miejsce kilku przelewów płatnik składek dokonuje jednego przelewu na swój indywidualny numer rachunku składkowego.

Skąd potrzeba zmian?

 

Podstawowym celem ustawodawcy było wprowadzenie jednolitego standardu identyfikacji płatnika składek i zwiększenie funkcjonalności systemu poboru danin publicznych. Na gruncie bowiem poprzedniego systemu (pomimo że obowiązywał już od stycznia 1999 roku i nie podlegał większym zmianom w zakresie zasad wypełnienia dokumentu płatniczego) nadal w ZUS są prowadzone postępowania wyjaśniające mające na celu zidentyfikowanie nieprawidłowo opisanych wpłat. Jak wynika z uzasadnienia ustawy wprowadzającej zmiany, za okres od stycznia 2016 do lutego 2017 roku ZUS otrzymał około 281 tysięcy wpłat niezidentyfikowanych (na łączną kwotę 328 milionów zł), co miesięcznie daje średnio 28 tysięcy nowych postępowań wyjaśniających.

 

Jak było do 31 grudnia 2017 roku?

 

Do tej pory wypełnianie przelewów do ZUS było złożone i długotrwałe. Płatnik składek podawał dane, które pomagały ZUS zaksięgować i rozliczyć wpłaty. Były to numer konta bankowego (odpowiadał ubezpieczeniu albo funduszowi, którego dotyczyła wpłata), dane identyfikacyjne (NIP, REGON, PESEL, nazwa, imię oraz nazwisko, numer i seria paszportu lub dowodu osobistego), okres rozliczeniowy (miesiąc i rok) i numer decyzji/umowy/ tytułu wykonawczego.

 

Jak jest od 1 stycznia 2018 r.?

 

ZUS wygenerował i przydzielił indywidualny numer rachunku składkowego (NRS) dla płatnika składek niezwłocznie po utworzeniu konta płatnika składek, w celu opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Informację o przydzielonym numerze rachunku składkowego Zakład przekazał płatnikowi składek listem poleconym.

 

 

Co jeżeli jednak płatnik takiej informacji nie otrzymał?

 

Wówczas powinien był zwrócić się do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS o jej przekazanie, jeszcze przed pierwszym terminem opłacania składek w nowy sposób. Każdy może też sprawdzić swój numer w udostępnionej wyszukiwarce NRS zamieszczonej pod adresem https://www.eskladka.pl lub w Centrum Obsługi Telefonicznej. Znajomość naszego NRS jest o tyle istotna, że bez tej informacji w 2018 roku nie można już opłacić składek. Dotychczasowe rachunki zostały bowiem zamknięte 31 grudnia 2017 roku.

 

Jak wygląda numer rachunku składkowego przedsiębiorcy?

 

Indywidualny numer rachunku składkowego składa się z 26 cyfr. Składają się na niego: liczba kontrolna (2 cyfry), stały numer ZUS (11 cyfr), liczba uzupełniająca (3 cyfry) i numer NIP płatnika składek (ostatnie 10 cyfr). Jeżeli płatnik składek zgłosił się do ZUS bez numeru NIP i podał inny zestaw danych identyfikacyjnych, w numerze rachunku składkowego zostanie umieszczony unikalny dla konta płatnika składek numer wygenerowany przez system.

 

Jak wykonać przelew?

 

W bankowości internetowej nie funkcjonują już specjalne formatki pozwalające na dokonanie przelewu do ZUS. Odtąd płatnik składek robi zwykły przelew za pomocą standardowego dokumentu płatniczego, czyli przelewu. W tym celu płatnik składek wpisuje następujące dane:

 

  1. w polu: „nazwa odbiorcy” – Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

  2. w polu: „rachunek odbiorcy” - numer rachunku składkowego (NRS) wygenerowany i przydzielony przez ZUS,

  3. w polu: „kwota” – kwotę, która jest sumą składek wykazanych na ZUS DRA, wszystkie składki (niezależnie za jaki miesiąc i na jakie ubezpieczenia/ fundusz) – są opłacane jedną wpłatą,

  4. w polu: „nazwa zleceniodawcy” - imię i nazwisko płatnika składek lub nazwę skróconą płatnika składek. Można też podać adres (wpisane dane muszą być zgodne z podanymi w zgłoszeniu jako płatnika składek do ZUS),

  5. w polu: „tytuł” – słowo „składki”. Jeśli jednak płatnik składek spłaca również należności na podstawie decyzji o orzeczeniu odpowiedzialności za zobowiązania płatnika składek, to należy wpisać także numer decyzji.

 

Powyższe oznacza, że płatnik składek na przelewie nie wskazuje już ubezpieczenia/funduszu, typu wpłaty i miesiąca, za który opłaca składki. ZUS samodzielnie rozdzieli  przekazaną wpłatę na pokrycie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Emerytur Pomostowych, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zrobi to według zasady proporcjonalnego procentowego podziału wpłaty według kwot składek przypadających do zapłaty na poszczególne fundusze w deklaracji złożonej za ostatni miesiąc kalendarzowy. Gdy jednak płatnik składek będzie zalegał z płatnościami za poprzednie okresy, wpłata zostanie zaksięgowana na najstarsze zaległości wraz z odsetkami.

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

 

 

Please reload

Znajdziesz nas również

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon