Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Pracodawco, idą zmiany!

29.12.2017

Rok 2018 zdaje się obfitować w nowości jeśli chodzi o prawo pracy. Nie dość, że z dnia na dzień przybliżamy się do poznania rewolucyjnego nowego Kodeksu pracy, to szykują się zmiany również w kilku „ustawach towarzyszących”. W niniejszym artykule postaramy się skrótowo przedstawić jak od stycznia 2018 roku zmieni się procedura rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi w powiatowych urzędach pracy.

Przypominając samo założenie uproszczonej procedury zatrudniania obcokrajowców spoza Unii Europejskiej wskazać trzeba, iż obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy mogą być w naszym kraju zatrudnieni na warunkach preferencyjnych tj. mogą podejmować pracę w każdej branży bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę w okresie do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcyAby stało się to możliwe, oświadczenie złożone przez polskiego pracodawcę musi zostać zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, a cudzoziemiec musi posiadać odpowiedni dokument legalizujący pobyt na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dodatkowo, przyszła umowa dotycząca świadczenia pracy (obojętnie czy umowa o pracę czy umowa cywilnoprawna) musi zostać zawarta na piśmie i potwierdzać warunki wskazane w oświadczeniu.

 

Jakie zmiany czekają nas od 2018 roku?

 

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw zmodyfikowane zostaną:

 

opłata - darmowe dotychczas oświadczenie będzie kosztowało rejestrującego 30 zł;

 

* szczególne zawody - minister właściwy ds. pracy będzie mógł wskazać zawody, których wykonawcy będą mogli skorzystać z dobrodziejstw procedury, mimo iż nie są obywatelami żadnego ze wskazanych powyżej państw. Zmiana ta ma napędzić rynek pracy deficytowych profesji;

 

* możliwe limity - po raz kolejny to minister będzie władny w drodze rozporządzenia ustalić dozwoloną ilość oświadczeń jakie mogą być zarejestrowane przez jednego pracodawcę;

 

* monitorowanie świadczenia pracy - pracodawca ma obowiązek informowania urzędu pracy oraz służb kontrolnych (inspekcja pracy, straż graniczna) o faktycznym podjęciu pracy przez cudzoziemca, jak i o sytuacjach, w których do podjęcia pracy nie doszło;

 

* odmowa rejestracji oświadczenia - oświadczenie może nie zostać zarejestrowane jeśli stwierdzone zostaną okoliczności związane z karalnością powierzającego (osób działających w jego imieniu), w razie stwierdzenia iż zostało ono złożone dla pozoru, a nie w celu faktycznego powierzenia wykonywania danej osobie konkretnie określonej pracy, jako konsekwencja niedopełniania obowiązków informacyjnych w stosunku do urzędów, w przypadku nieprzestrzegania ewentualnie narzuconych limitów;

 

*poczekamy dłużej… - w sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego powiatowy urząd pracy wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (albo też starosta, w drodze decyzji, odmawia wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń) nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia, a w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego – nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia;

 

Czy przewidziano okres przejściowy?

 

Ustawodawca przyjął, że do końca roku 2018 cudzoziemcy będą mogli wykonywać pracę na podstawie wcześniejszych zasad działania oświadczenia, o ile zostały one zarejestrowane na dzień wejścia w życie nowelizacji. Przedmiotowe uregulowanie należy ocenić jako pozytywne, szczególnie, że jak udowadnia historia, to nie rewolucja, a ewolucja jest kluczem do sukcesu, również legislacyjnego ;).

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

 

Please reload

Znajdziesz nas również

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon