Nowości w Prawie Pracy - część 29! ;)

03.07.2020

Czy przejście na emeryturę w czerwcu 202...

21.06.2020

Wybory społecznych inspektorów pracy

09.06.2020

1/3
Please reload

Akty które weszły w życie:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych- data ogłoszenia 2020-06-22

Projekty zmian:

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentac...

Akty które weszły w życie:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Projekty zmian:

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emery...

Akty które weszły w życie:

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zmiana dotyczy modyfikacji obecnie obowiązujących zasad waloryzacji świadczeń z ubezpieczenia społecznego polegającej na podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiedni...

Akty które weszły w życie:

  1. Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej-dotyczy poszerzenia rozwiązań tzw. Małego ZUS-u w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skal...

Akty które weszły w życie:

Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. – od 1 stycznia 2020 r. ustalono minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2600 zł, a stawkę godzinową w wysokości...

Akty które weszły w życie:

Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. – od 1 stycznia 2020 r. ustalono minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości, a stawkę godzinową w wysokości Rozporzą...

Akty które weszły w życie:

Ustawą z 4 lipca 2019 r. znowelizowano kodeks postępowania cywilnego, w tym przepisy dotyczące postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, DzU poz. 1469). Między in...

Akty które weszły w życie:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny - Dotyczy "odmrożenia" od 1 sierpnia 2019 r. funduszu świadczeń socjalnych w stosunku do...

Akty które weszły w życie:

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw- wpłynął do sejmu 2 czerwca 2017 r. 20 czerwca 2017 r. Dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - wprowadzenia zmian ułatwiających pracownikom realizację uprawnień pracowniczych związanych z równym traktowaniem pracownik...

Akty które weszły w życie:

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych - projekt mający na celu wykonanie prawa Unii Europejskie. projekt dotyczy dodania definicji związanych z regulacjami dotyczącymi przeniesienia transg...

Please reload

team_labour.PNG
Szukaj po kategoriach
Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Znajdziesz nas również

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon