Nowości w Prawie Pracy - część 30! ;)

03.08.2020

Rozliczanie pracy w równoważnym systemie...

14.07.2020

Nowości w Prawie Pracy - część 29! ;)

03.07.2020

1/3
Please reload

10.09.2019

Drodzy czytelnicy, czy wiecie że z dniem 10 lipca 2019 r. upłynął termin na przedstawienie przez Zakładowe Organizacje Związkowe informacji o liczbie członków? Zgodnie ze znowelizowanym art. 25(1) ustawy z dnia 25 lipca 1991 r. o związkach zawodowych, nieprzekazanie informacji o liczbie członków przez zw...

08.08.2019

Wielu pracodawców zastanawia się, czy raz podjęta decyzja w zakresie trybu rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem jest ostateczna i nie możliwa do zmiany? Czy pracownik może czuć się bezkarnie w okresie wypowiedzenia umowy? Tak samo przy pracodawcy - czy może w okresie wypowiedzenia umowy o pracę narus...

31.07.2019

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pra...

18.06.2019

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne​. Pomimo iż przewidywane zakończenie prac i przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane jest na III kwartał tego r...

24.05.2019

Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem oraz rozwiązaniem umowy o pracę w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego - takie hasło stanowi ogólna zasadę ochrony zatrudnienia kobiet w okresie ciąży i wczesnego macierzyństwa. Kodeks pracy nie chroni jednak w każdym przypadku przyszłą bądź świeżo upieczoną ma...

12.04.2019

Dziś w cyklu ważne wyroki, chciałybyśmy skierować Waszą uwagę na orzeczenie Sądu Najwyższego z 13 września 2018 r. (sygn. II PK 135/17), gdzie wskazano, że w razie naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu sąd pracy ustali wysokość wynagrodzenia należnego pracownikowi na poziomie gwarantującym...

22.03.2019

Dziś w cyklu "ważne wyroki " chcemy zwrócić Waszą uwagę na już nie tak nowe (bo z 2012 r.) orzeczenie Sądu Najwyższego. Otóż czy niewykonanie polecenia przez pracownika stawienia się u przełożonego, gdy pracownik został powiadomiony, że po stawieniu się dojdzie do podjęcia czynności zmierzających do zako...

28.02.2019

Najczęściej poruszając na blogu temat nowelizacji przepisów zwracamy Waszą uwagę na zmiany w regulacji stricte pracowniczej. Ważna z punktu widzenia pracowników i pracodawców może okazać się także procedowania obecnie w Sejmie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego a także będąca na etapie konsultacj...

15.01.2019

Prawo pracy nakłada na pracodawcę ryzyko socjalne. Czy jednak pracodawca może bez końca „tolerować” długotrwałą absencję chorobową pracownika? Czy niekiedy skorzystanie z prawa do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia stanowi nadużycie prawa jakie przysługuje pracodawcy?

Stan sprawy

Inspiracją dla dz...

18.12.2018

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go oraz do prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stan...

Please reload

team_labour.PNG
Szukaj po kategoriach
Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Znajdziesz nas również

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon