• White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

Znajdziesz nas również

Nowości w Prawie Pracy - część 22! ;)

08.11.2019

Obowiązkowa wpłata dodatkowych środków p...

31.10.2019

Praca przy obsłudze monitora ekranowego,...

24.10.2019

1/3
Please reload

Akty które weszły w życie:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny - Dotyczy "odmrożenia" od 1 sierpnia 2019 r. funduszu świadczeń socjalnych w stosunku do...

31.10.2019

Dzisiaj mija termin na dokonanie wpłaty przez pracodawców na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dodatkowych środków pieniężnych z uwagi na zmianę w zakresie określenia wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

Ustawą z dnia 11 września 2019 r. o zmia...

24.10.2019

W dniu 4 czerwca 2019 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie o sygn. akt III UK 150/18, w którym odniósł się do kwestii pracy o znacznej szkodliwości i uciążliwości przy elektronicznym monitorze jako pracy w szczególnych warunkach. Na kanwie powyższego wyroku pojawiło się jednak wiele artykułów, które mo...

15.10.2019

Strony mogą zawrzeć umowę regulującą prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w związku z podnoszeniem przez pracownika kwalifikacji zawodowych. Umowa taka, nazywana szkoleniową (lub lojalnościową), powinna zostać zawarta zwłaszcza, gdy pracodawca zamierza zobowiązać pracownika do pozostania w zatrudnie...

Akty które weszły w życie:

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw- wpłynął do sejmu 2 czerwca 2017 r. 20 czerwca 2017 r. Dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - wprowadzenia zmian ułatwiających pracownikom realizację uprawnień pracowniczych związanych z równym traktowaniem pracownik...

04.10.2019

Zgodnie z art. 52 k.p.  Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w trzech wypadkach. Najpopularniejszym będzie wystąpienie okoliczności ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych.

Zwolnienie w trybie dyscyplinarnym może jednak nastąpić i...

27.09.2019

Wakacje już dawno się skończyły. Dzieci wróciły do szkoły. Większość osób zapomniała już dawno o urlopie, ale w poniedziałek mija ostatni dzwonek by udzielić pracownikom zaległego urlopu wypoczynkowego.

Zacznijmy jednak od początku…

Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego url...

24.09.2019

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników wskazuje na pewne grupy osób, które zwolnieniu podlegać nie mogą, a więc są przez tą ustawę "chronione".

W okresie objęcia szczególną ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pra...

16.09.2019

„Nie można zwolnić nauczyciela religii z powodu cofnięcia misji kanonicznej w sytuacji, gdy większość jego pensum dydaktycznego służy nauce innego przedmiotu” głosi teza wyroku Sądu Najwyższego z dn. 3 lipca 2019 r., sygn. akt II PK 43/18. Co Sąd Najwyższy miał na myśli? Przekonajmy się!

Wyjaśnijmy pojęci...

10.09.2019

Drodzy czytelnicy, czy wiecie że z dniem 10 lipca 2019 r. upłynął termin na przedstawienie przez Zakładowe Organizacje Związkowe informacji o liczbie członków? Zgodnie ze znowelizowanym art. 25(1) ustawy z dnia 25 lipca 1991 r. o związkach zawodowych, nieprzekazanie informacji o liczbie członków przez zw...

Please reload

labourteam.PNG
Szukaj po kategoriach
Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon