Znajdziesz nas również

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

Umowa zlecenia z pracownikiem i byłym pr...

16.01.2020

Nowości w Prawie Pracy - część 24! ;)

10.01.2020

Wypadek przy pracy, a przyczynienie się...

08.01.2020

1/3
Please reload

16.01.2020

Poprzez zatrudnienie rozumie się odpłatne zaangażowanie pracy ludzkiej w działalność produkcyjną lub usługową w oparciu o umowę między dwiema stronami. Co prawda podstawową formą zatrudnienia jest umowa o pracę, to jednak możliwa jest sytuacja, w której pracownik podpisuje umowę cywilnoprawną (najczęście...

Akty które weszły w życie:

Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. – od 1 stycznia 2020 r. ustalono minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości, a stawkę godzinową w wysokości Rozporzą...

08.01.2020

Często w naszej pracy niestety spotykamy się z różnymi zapytaniami pracodawców w zakresie wypadków przy pracy. I w dzisiejszym artykule chcielibyśmy Państwu przedstawić sytuację związaną z przyczynieniem się pracownika do wypadku przy pracy, któremu uległ.

Na wstępie należy przypomnieć, czym jest wypadek...

20.12.2019

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że po stronie kierowników leży duża odpowiedzialność jeśli chodzi o przepisy BHP.

Zgodnie z art. 207 § 3  k.p. pracodawca i osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na niej obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w ty...

16.12.2019

Co do zasady pracownik wykonuje swoją pracę aż do momentu rozwiązania umowy o pracę. Przepisy kodeksu pracy przewidują jednak odstępstwo od tej reguły poprzez możliwość jednostronnego zwolnienia przez pracodawcę pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Czy pracodawca może jednak cofnąć swoją decyzję i o...

12.12.2019

Kwestia konsultacji związkowej zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę uregulowana jest wprost w kodeksie pracy, w art 38. Czy tej konsultacji podlega także zamiar wypowiedzenia umowy o pracę członkowi zarządu spółki? To pytanie zadaje sobie wiele spółek podejmując decyzje o odwołaniu z funkcji prezesa czy c...

Akty które weszły w życie:

Ustawą z 4 lipca 2019 r. znowelizowano kodeks postępowania cywilnego, w tym przepisy dotyczące postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, DzU poz. 1469). Między in...

29.11.2019

Zmiany pociągają za sobą zmiany 😊. W związku właśnie z projektowanymi zmianami w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, konieczne jest wydanie rozporządzenia zmieniającego w zakresie dostosowania wzorów dokumentów ubezpieczeniowych stanowiących załączn...

22.11.2019

Z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa. Na pracodawcy spoczywa obowiązek rozliczenia należności, które przysługują pracownikowi do dnia jego śmierci. Śmierć pracownika wiąże się dla pracodawcy również z obowiązkiem wypłaty odprawy pośmiertnej.

Przepisy kodeksu pracy (trochę zagadkowo) wskaz...

18.11.2019

Europejskiej rady zakładowe są jedną z możliwych ale i najczęściej wykorzystywanych w praktyce, form systemu informacyjno – konsultacyjnego w przedsiębiorstwie o zasięgu ponadnarodowym, działającym na obszarze krajów członkowskich.

Służą one przede wszystkim przekazywaniu europejskim przedstawicielom prac...

Please reload

team_labour.PNG
Szukaj po kategoriach
Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon